Забравена парола?
Начало на реферати

Информационни и комуникационни технологии


симулации. Очевидно е, че в сравнение с традиционните учебници електронните притежават редица предимства и допълнителни функции. В контекста на новите физически носители на знания разширяването на функциите на библиотеките до общоинформационни и комуникационни центрове е логичното продължение на целите на обществените библиотеки.

С нарастване на взаимодействието между компютрите и комуникационните системи, многообразието от техниките и възможностите за пренасяне на данни също се увеличава. Фокусът вече е изместен върху комуникационни канали с висок капацитет, процеси, базирани на фибро-оптика, сателити и др. Цифровизацията, намираща израз в обработването и пренасянето на комплексни типове данни (звук, видео, графика), сливането на комуникационната и компютърната инфраструктура в информационна супермагистрала и глобализацията на ресурсите предпоставиха комуникационната революция в най-новото време. Най-общо тя се състои в свободния достъп до световните знания, в независимостта от работното време и място, в нарасналата значимост на знанията и образованието, на практика във всички дейности, които могат да се извършват от разстояние.

Информационни процеси

Информацията е в основата на информатиката, която се разглежда като научна дисциплина, изследваща структурата и свойствата на научната информация - основа на човешките знания - и процесите на научната комуникация, включващи електронната обработка на информацията. Новите информационни технологии се развиха благодарение на интегрирането на изчислителните и съобщителните технологии. Информационната дейност, т. е. производството на информация, заедно с техническите средства за обработването и разпространяването й, формираха информационна промишленост, която стана ключов фактор за обществено-икономическото развитие на света. Информационните технологии са методи за събиране, съхраняване, преобразуване и разпространение на информация заедно със средства за тяхното прилагане. Информатизацията е развитие и широкома-щабно приложение на тези методи и средства, осигуряващи систематизиране и формиране на знания и използването им в обществото за управление, усъвършенстване и развитие на производството, науката, непроизводствените сфери и условията за жизнените дейности на хората.

Понятието научно-техническа революция все повече се конкретизира като микропроцесорна революция и дори информационна революция. Компютризацията играе основна роля в съвременната информатизация и, макар и да изглежда парадоксално, акцентира върху социалните и семантичните аспекти на информацията. На определен стадий в развитието на обществото информацията, произтичаща от

Информационни и комуникационни технологии facebook image
Публикувано от: Радка Стоянова

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.