Начало на реферати

Индустриални отношенияИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

9.1. Формиране на съвременните индустриални отношения у нас през периода 1989 -1991 г.

Наченките на съвременните индустриални отношения у нас могат да се търсят във времето, когато започва разпадането на тоталитарното управление на обществото и на икономиката. Бурните икономически, политически и социални процеси, с които бе съпроводено това разпадане, провокираха и първите реални опити за сътрудничество и взаимодействие между правителството и най-влиятелните по това време организации на работниците и служителите и на работодателите с цел разрешаване на онези икономически и социални проблеми, които пораждат недоволство и конфликти в обществото.

Първият опит за такова взаимодействие бе провокиран от голямата стачна вълна през 1990 г. По данни на Конфедерацията на независимите синдикати в България през тази година са били регистрирани общо 3461 трудови конфликта и стачки с 1 370 725 участвуващи в тях [16,10]1.

За да се разрешат възникналите проблеми и за да се намали социалното напрежение, по инициатива на Конфедерацията на независимите синдикати в България започват преговори на национално равнище между представители на правителството, на Конфедерацията на независимите синдикати в България и на Националния съюз на стопанските ръководители в България. В резултат на тези преговори на 15 март 1990 г. бе подписано първото в нашата страна Генерално споразумение за решаване на най-неотложните въпроси, които засягат жизнените интереси на работниците и служителите и пораждат социално напрежение [33]. Това споразумение страните считат като начало на нови взаимоотношения при формирането и осъществяването на икономическата и социалната политика за социална ориентация на икономическото развитие, за осигуряване на трудова заетост и демократизиране на трудовите отношения, за гарантиране на социалната сигурност и справедливост при излизането на страната от кризисното състояние и прехода към пазарна икономика.

В него страните, които са го подписали, споделят своето убеждение, че най-неотложните мерки, които трябва да се предприемат от правителството, са:

 • активно включване в стопанския живот на всички форми на собственост и стопанисване, осигуряване на условия за тяхното конкуриране;

 • отстраняване на всички нормативни бариери, които спъват стопанската инициатива;

 • осигуряване на автономност и свобода на действие на всеки стокопроизводител, който иска да работи за своя сметка и отговорност;

 • премахване на номенклатурния принцип на издигане на стопански ръководители, възприемане на професионализма като основен принцип за това;

 • отхвърляне на партийната намеса в дейността на стопанските и други организации;

 • ограничаване на дотациите, на държавните инвестиции и на разходите за издръжка на управлението, съкращаване на разходите за задгранична дейност и за представителни мероприятия;

 • възраждането на селото да се възприеме за първостепенна национална задача, целево насочване на ресурси за възстановяване на селското стопанство и за развитие на леката и хранителната промишленост;

 • реформиране на данъчната и на кредитната система, на ценовия механизъм и на валутната политика, като се отхвърлят окончателно стереотипите на централизираното планиране;

 • отхвърляне на онзи вариант на икономическата реформа, който би направил бедните още по-бедни и би задълбочил поляризацията в икономиката.

Наред с тези неотложни мерки в това първо по рода си Генерално споразумение между правителството и националните централи на най-влиятелните по това време организации на работниците и служителите и на работодателите се постигат и редица конкретни споразумения в областта на гаранциите за упражняване на свободно избрана професия и трудова заетост, на работната заплата, на жизненото равнище и социалното осигуряване, на социалното развитие на колективите, на условията и категоризирането на труда, на почивното и курортното лечение, на демократизирането на управлението на стопанската дейност и др.

Особено важна съставка на това първо споразумение в системата на индустриалните отношения на национално равнище е общото съгласие на представителите на правителството и на най-влиятелните по това време организации на работниците и служителите и на работодателите да се създаде Национална комисия за съгласуване на интересите с равен брой представители на правителството, на най-влиятелните организации на работодателите и на работниците и служителите.

Първата Национална комисия за съгласуване на интересите бе създадена и правилата за нейната работа бяха приети от участниците в нея на 25 март 1990 г. [34].

Като първа реализация на идеята за уреждане на индустриалните отношения в нашата страна чрез механизма на колективните преговори Националната комисия за съгласуване на интересите си поставя за задача:

 • да съдейства за утвърждаване и развитие на сътрудничеството и взаимодействието между страните за постигане на взаимно приемливи решения по проблеми с национално значение в областта на трудовите и осигурителните отношения и на жизненото равнище;

 • да съгласува действията на страните за изпълнение на споразуменията постигнати в Генералното споразумение от м. март 1990 г.;

 • да организира подготовката на ново генерално споразумение, а при необходимост - и на други споразумения между правителството и най-влиятелните по това време организации на работодателите и на работниците и служителите за решаване на отделни въпроси;

> да предлага становища по възникнали колективни трудови спорсве и конфликти, които имат национално значение.

Особено внимание заслужават и онези моменти в правилата, отразявали разбиранията по това време за работата на Националната комисия за съггасузане наинтересите, които през следващите години ще бъдат обект на горещи дискусии През м. март 1990 г. се възприема разбирането, че Националната комисия за съгласуване на интересите:

 • ще заседава при възникване на необходимост и по искане на една от страните

 • ще се председателства на ротационен принцип - последователно от зам-председател на Министерския съвет, от зам.

Индустриални отношения facebook image
Публикувано от: Николай Марков

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.