Начало на реферати

ИМПЕРИАЛИЗМЪТ НАЙ-ВИСОК СТАДИЙ НА КАПИТАЛИЗМА


ИМПЕРИАЛИЗМЪТ НАЙ-ВИСОК СТАДИЙ НА КАПИТАЛИЗМА


Същността на империализма гениално е разкрита от В. И. Ленин в неговия труд Империализмът като най-висок стадий на капитализма". Той се характеризира с пет основни признака:

1) концентрация на производството и капитала, стигнала до такава висока степен на развитие, че е създала монополите, които играят решаваща роля в стопанския живот;

2) сливане на банковия капитал с индустриалния и създаване на базата на тоя финансов капитал" на финансова олигархия;

3) износът на капитал за разлика от износа на стоки придобива особено важно значение;

4) образуват се международни монополистически съюзи на капиталистите, които си поделят света, и

5) завършена е териториалната подялба на земята от най-големите капиталистически държави." (В. И. Ленин)

Концентрация на производството и възникване на монополите.

Капитализмът възниква и се утвърждава като общество на свободната конкуренция. Всеки производител се стреми да произвежда по-евтина и по-качествена продукция и по този начин да завоюва позиции на пазара, да увеличава своите печалби. Но свободната конкуренция и увеличаването на масата на принадената стойност неизбежно водят до концентрация и централизация на капиталите, защото в конкурентната борба преуспяват силните, най-добре организираните фирми.

Тенденцията към концентрация и централизация в края на XIX в. доведе до коренна промяна в организацията на икономическия живот появиха се и постепенно заеха господстващо място монополите. Това са гигантски капиталистически обединения, които съсредоточават в свои ръце голяма част от производството на дадени изделия и едновластно диктуват условията на пазара.

Означава ли това, че конкуренцията изчезва? Не, разбира се. Но тя вече се води между огромни по размери и икономически мощни организации. Всяка от тях се стреми да завладее пазара и да разори конкурентите си. За постигане на тази цел се използуват всички законни" и незаконни средства. Победителите в тази борба придобиват правото" да определят цените и да получават свръхпечалби чрез ограбване на работниците и на другите трудови слоеве на населението. Понякога борбата завършва с компромис монополите се договарят за размера на продукцията. цените и т. н.

Монополите са конкурентноспособни в сблъсъка с дребните и средните предприятия. Те произвеждат продукция с по-малки разноски и имат възможност по-бързо и в по-големи мащаби да използуват постиженията на науката и техниката.

Монополите в развитите капиталистически страни са своеобразни империи, които заемат господстващо положение в икономиката, политиката и идеологията.

Монополите отдавна излязоха извън националните рамки. Капиталът се интернационализира, образуваха се мощни многонационални корпорации, които играят решаваща роля в икономическия живот на Запад.

ИМПЕРИАЛИЗМЪТ  НАЙ-ВИСОК СТАДИЙ НА КАПИТАЛИЗМА facebook image
Публикувано от: Мария Велева

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.