Начало на реферати

Икономика на предприятието


1.същност и характерни черти на предприятието:

~същност-функционирането и разви тието на икон се характеризира с едно постоянно напрежение на съотноше нието потребности-ресурси/от една страна са непрекъснато нарастващите потребности на обществото от друга стоят ограниченото количество ресурси с които могат да се задоволят тези потребности/, намаляването на това на прежение е възможно когато се увели чи обема на ресурсите, стоп дейност е съзнателна човешка дейност чиито резу лтат се наблюдава в домакинствата и предприятията

-характер черти на домашното стоп: то е доминиращо,това което произвеж да е за лично потребление, наблюдава се факта какви потребности са удовлетворени

-характерни черти на предприятието-законодателно обособена стоп единица, по производство и разпределение на раз но бразни стоки и услуги предназначе ни за потребление предприятието като организационна единица е сравнително ново и има икономически произход, предприятието трябва да се разглежда като своеобразна организационна форма- опр лице инвестира капитал и организира своята дейност, характерни черти са:-предпр има конкретни задъл жения по договори,взети кредити , данъци и такси, -предпр влиза в реални отношения с клиенти, канали за плас мент, делови контакти, -всяко предпр има конкретна структура, -предпр от юридическа гл.т. има регламентиран статут, -предпр взаимодейства с окол ната среда, -то има организационско- управленска и технико-технологична самостоятелност, имуществена отговор ност и обособеност, многовариантност на начините и методите на постигане на крайните резултати, -предпр е социална единица с опр интереси на работещите в него които не винаги съвпадат

~видове предприятия:

-в завис от собственоста на капитала- публични, частни, смесени

-в завис от размера- микро, малки, средни и големи

-по отраслов принцип-

2.осн цели на предприятието

характерно за съвременото предп е непрекъснатия стремеж на тези които го ръководят да постигнат по-висока степен на производство

-гарантиране на условия за провеждане на самостоятелна инвестици онна, кадрова и пазарна политика

-постигане на възможно най- добро съотношение м/у равнището на раз ходите които се равят в предприятието и доходността от неговата дейност

-ликвидиране на изкуствено създаде ните равнища на концентрацията в предп по вертикала и хоризонтала

-изграждане на по-хомогенни по със тав стоп структури вътре в предп /политика за висока степен на интегриране на производствени, марке тингови и иновационни функции/

-условия за постигане на по-висока степен на мобилност

3.среда на предприятието

~фактори които се оценяват ако се предвижда изграждане на ново пред:

-оценка динамиката на потребностите на съответния вид стока или услуга

-оценка на размера на капитала с който се разполага- собствен и възможните източници за акумулиране

-суровина база

-равнище,състояние на инфраструк турата където се предвижда изграждането на предприятието

-състояние на трудовите ресурси

-развитие на обществените форми на организация на производството

-динамика на чуждите инвестиции

-равнище на иновационна дейност

~фактори формирани в макросредата влияещи в/у предп-те въздействат инди ректно и предп не може да ги контролира

-политическа среда- пол обстановка, законодателство, нормативна уредба на стоп дейност

-икономическа среда- темп на икон растеж,нива на инфлация, лихвен%, валутен курс, бюджетен и търг дефи цит, външен и вътрешен дълг, спестявания, цени

-демографска среда- очакван прираст на населението, геогафско разположение и мобилност

-природна среда-климат,екология

-технологична среда- открития в тази област, нови продукти и средства за управление, технолог нововъведения

-културна среда-бит, традиции, ценностна система

~фактори формирани в микросредата и въздействащи в/у поведението на предп- близко обкръжение на предп, те въздействат директно в/у него- състояние на потребителите, доставчици, конкуренция, посредници и др партньори на предприятието
6.персонал:

същност- персонала на една фирма са всички физ лица които с/у заплащане предоставят своите физически и умстве ни способности, отношенията м/у пер сонал и работодател са на база трудов договор в който са посочени специфич ните условия на работа- време,място, основни дейности,права и задължения

~състав-състои се от сл категории:

-работници-всички които с своя труд привеждат в действие машини съоръже ния и др, изпълняват технологични операции, обслужват произв процеси, заетите с ремонтни работи, с производ ството и осигуряване на инструменти, електро и топлинна енергия и др извър шващи предимно физически труд, в завис от ролята която изпълняват в произв процес работниците се делят на основни /заети с осн призводство/ и спомагателни /изпълняващи спомаг функции в произв процес/

-специалисти- хората които се занима ват с техническо, икономическо, юриди ческо,организационно и др осигуряване на произв процеси и дейността на ф-та

-ръководни кадри- включват се хората които осъществяват ръководните фун кции по управление на дейността на фирмата- ръководители на ф-та, на нейните поделения и отдели

-помощен персонал- зает с изпълняване на функции които не обслужват пряко произв дейност

~структура: опр в зависимост от относи телния дял на отделните категории към общия брой на хората работещи в ф-та, от съотношението на хората работещи в осн и другите дайности, от степента на образувание, възрастови групи и др, структурата зависи от вида и сложно стта на произв процеси, технич ниво на производство,равнището на организа ция на произв, специализацията на труда и др фактори, поради това струк турата на персонала е специфична за всяка фирма

4.размер на предприятието-оптимизиране размера на предпр е сложна категория и не бива да се инди фицира с понятието размер на произ водството, размера на предп се изразя ва с сложна система от критерии и пока затели, при оптимизиране размера на предп е необх ползването на опр мето дика в чиято основа е заложен прин ципа на моделирането, за решаването на проблема размер на предприятието има 2 въпроса:

-какъв критерий ще се възприеме при преизчисляване на всички размери /максимизиране на доходноста и минимизаране на разх за стоп дейност/

-да се опр системата от показатели фик сиращи ограничителните условия за предп, показатели са: желан обем производство за год,среден год размер на активите,средна численост на персонала,среден размер на капитала

9.дълготрайни активи

~същност- ресурси които се контро лират от ф-та в резултат на минали събития и от които се очаква да бъдат получени бъдещи стоп изгоди, те прес тояват сравнително дълго в ф-та, изпо лзват се многократно в текущата дей ност и пренасят на части своята стой ност в/у разходите, към тях се отнасят и инвестирани средства с цел натруп ване или увеличаване на собствения капитал чрез лихви,ренти и други възнаграждения

~състав- ДА са матДА, нематДА, финансовиДА, положителна репутация

~структура- тя характеризира съотноше нието м/у отделните видове видове и елементи на ДА и се изразява чрез отно сителния им дял в общия обем, за отде лните предприятия тя е различна и е под влияние на множество външни фак тори и присъщите фирмени особености

-видова структура- съотношението м/у матДА, нематДА, финансовиДА

-елементна структура- съотош м/у отделните елементи вътре в видовете

``в/у структурата влияят- отрасловата принадлежност, особеностите на произв изделия, вида на предпри ятието, размера на капитала, концентра ция на производството, инфлация10.оценка на ДА

-стойностно изражение- закона за счето водството изисква ДА да се отчитат в баланса в стойностно изражение т.е. в левове, това позволява да се оцени цяла та им съвкупност независимо от видо во, елементно и количествено разно образие, стойностната оценка е основа та за опр на степента на изхабяването и използването на ДА както и на евен уалната им продажна цена

-количествено изражение- по-ограни чено използване на натуралните показатели

~ДА се посочват в баланса по:

-отчетна стойност- тя воже да бъде- цена на придобиване/при заприходя ване на доставки от вън/,-себестойност на ДА/при заприходяване на ДА произ ведени в ф-та/,-справедлива цена/при продажба на ДА и при заприходяване на получени безвъзмездно ДА и излишъци, може да е продажна,борсова и пазарна/

-балансова стойност- разликата м/у отчетната стойност на А и набраната до момента сума на амортизационните отчисления, използва се и при запри ходяване на заменени А

-остатъчна стойност-нетната сума която ф-та очаква да получи от един ДА в края на неговия полезен живот намалена с предполагаемите разходи за ликвидацията му

-въстановяема стойност-сумата която ф-та очаква да получи, да си възстанови, при бъдещето използване на един ДА включ и неговата остатъчна стойност при продажбата

в рамките на плановата година величи ната на ДА се изменя поради придоби ване на нови, ликвидация или продажба на притежаваните, за целите на анализа тяхната динамика се следи чрез отчи тане на показатели като стойност на А в началото на год, в края на год и средногодишна стойност на А

11.изхабяване и амортизация на ДА

~изхабяване- през периода на тяхното използване А подлежат на 2 вида изхабяване:

-физическо- обективен процес на постепенна загуба на потребителските свойства и стойност т.е. съставено е от 2 взаимносвързани подпроцеса- натур ално и стойностно изхабяване, физиче ското остаряване е под влиянието на фактори като условия на производ ство,конструктивни особенос ти,качество на използваните мат, ква лификация на работниците, спазване на условията за използване, степен на натоварване по време и мощност, атмосферни влияния и др

-морално- обективен процес предизви кан от ускореното развитие на научно-техн прогрес и въвеждането на пости женията му в стоп практика, изразява се в преждевременно обезценяване на ДА

~амортизация- амортизират се само мат и немат ДА, те участват продължи телно време в стоп дейност при което се изхабяват и постепенно в някаква пропорция от това изхабяване прена сят стойността си в себестойността на произвежданата с тях продукция, това пренасяне се извършва под формата на аморт отчисления- те са стойностен израз на изхабяването но размера им се опр субективно в отделните ф-ми, с реализирането на готовата продукция пренесените части от стойността на А се възвръщат и постепенно натрупват в ф-та, целта е набиране на средства с които съответните елементи на ДА да бъдат закупени след тяхното изхабя ване, следователно аморт-ята отразява процеса на движение на стойността на А, от финансова гл.т. аморт отчисле ния могат и да се разглеждат като чист разход и като източник на средства за разширяване и развитие на ф-та, за да не допуска прекалено снижаване на бъджетните си приходи държават си запазва правото да опр минималните срокове за използване на отделните елементи на ДА, действащото у нас законодателство дава право но и задъл жава всяка ф-ма сама да опр аморт си политика, да утвърди плана за аморт на всеки А въз основа на опр от тях аморт норми, за целта се избира:

-метод на аморт-линеен и нелинеен

-срок на екслоатация- опр се като се отчитат условията на екслоатация и потребностите от обновяване на техни ката и технологиите под влиянието на научно-техн прогрес и конкуренцията, определя се в години

не се начислява аморт на вече аморти зирани А, на земя, гори, паметници на културата и произведения на изкуств

начисляването започва от месеца следващ месеца на закупуването или въвеждането в екслоатация на актива


5.малки и средни предприятия

малкия бизнес разглеждан в национа лен и интернационален план е създа ването на малки и средни структури, счита се че този вид структури са без алтернатива в прехода към пазарна икон, малките и средни предп по правило са високо технологична стоп единица, ангажиращи се с иновацианна дейност, за индификационни критерии имаме-численост на персонала,обем произв продукция,ДМА,пазарен дял, степен на специализация

~за България критериите са-персонал, год оборот, ДМА

-микропредп- до 10 човека

-малко предп-до 49човека, год оборот до1млн, ДМА до 800 000лв

-средно предп-до 99човека,год оборот 3млн, ДМА до 2,4 млн

-голямо- над 100човека

~характерни черти-относително малка численост на заетите, опростена орга низационна структура и система на управление, мин размер на необх инве стиции, кратък срок на изграждане

~предимства-висока степен на мобил ност,рационално използване на сурови ни и мат, осъществяване на система на контрол в/у дейността,големи възмож ности за разполагане на предп,по-малко бизнеспартньори по-добра координация,при = др обстоятелства те създават нови раб места

-недостатъци-недостиг на ресурси, силна зависимост от околна среда, висока степен на неустойчивост, затруднен достъп до кредити,липса на инф-я, неадекватно управление


14.стойностна оценка на краткотрА

при придобиване на активите те се оценяват по историческа цена която може да бъде:

-цена на придобиване-включва покуп ната цена и разходите за привеждането на актива в подходящ за използването му вид, заприходяват се всички от група материали

-оценка по себестойност-включва осн производствени разходи за придобива нето на актива,при заприходяване на собствено произв,незавършено призв разходи за бъдещи периоди

-справедлива цена-сумата за която един актив може да бъде заменен, или при заприходяване на безвъзмездно получе ни стоки и мат, може да е продажна, борсова или пазарна цена

~методи на оценка- първа вх-първа изх цена,последна вх-първа изх цена, среднопретеглена цена за отчетния период, конкретно определена цена по доставени партиди

12.показатели за ефективност на ДА

ефективността на ДА на ф-та до голяма сте пен се предопределя на етапа на инвестира не на средства в тях, за това ф-та трябва да влага средства само след задълбочени разче ти за очакваните доходи, тези постъпления трябва да осигурят възвращаемост на инвес ти раните средства, след като вече са вложе ни средства в ДА е необх да се следи теку що тяхната ефективност, целта е навреме нното определяне на евентуалните отклонения от очакваните резултати, разкри ване на причините за това и нанасяне на ко рективи или разкриване на резерви за подо бряването им, при незадоволителна ефекти вност на ДматА обикновено се търсят пъти за подобряване на използването им и рядко се прибягва до продажба, докато при финан совите и част от нематДА често продажбата и последващо изгодно влагане на средствата е единствения начин да се прекъсне отрицателните тенденции

~показатели за оценка:

-рентабилност на ДА=год размер печалба / средногод стойност на ДА в лв

`показва какъв обем печалба се получава от един лв инвестиран в ДА

-коеф на натоварване на ДА=средногод стой ност на ДА/обем на произведена продукция

`показва размера на произведената продук ция постигнат с един лв вложен в тях, целта е коеф да се повишава

-коеф на поглъщаемост на ДА=средно год стойност на ДА/обем реализирана продукция в лв

`показва каква стойност на ДА поглъща вся ка единица произв или реализирана с тяхна помощ продукция, желателно е той да нам

тези показатели могат да се използват за оценка на ефективността по отделни видове ДА и на техните елементи

~показатели за степента на използване на ДматА и част от немат ДА

-коеф на екстензивно използване на оборуд ването=фактически фонд време за работа на оборудването/ефективен фонд време за оборудването в часове

`показва използването на отделното оборудване по време

-коеф на интезивно използване на оборуд ването=фактически произв продукция / максимално възможното за производство количество продукция в натура

`показва използването на оборудването по мощност и производителност

-коеф на сменност на работа на оборудване то= на броя машини работили през смени те/общия брой машини с които разполага ф

`показва степента на целодневно използва не на раб време, изчислява се за ме сец, тримесечие или година

-коеф на интегрално използване= коеф на екстензивно използване х коеф на инте зивно използване х коеф на сменност на работа х коеф на поглъщаемост на ДА

`показва комплексната оценка на степента на използване на оборудването

13.краткотрайни активи

~характеристика- краткА отразя ват икон форма на приложение на капитала в ресурси за осъществя ване на текущата производствено- стоп дейност на предприятието, краткА са оборотен капитал и отразяват оборотните активи без текущите задължения на ф-та, в най- общ смисъл това е обема на средствата необх за извършване на ежедневните операции на ф-та, по своето икон предназначение краткА са тези ресурси които се потребяват в всеки произв цикъл участват в произв-стоп дейност в рамките на сравнително кратък период/год,месец,ден/ и пренасят изцяло стойността си в/у стойно стта на крайния продукт, краткА варират ежедневно- те би трябва ло да се обърнат в пар наличност в течение на произв цикъл в ф-та- периода на покупката на суровини и мат до получаването на пари от продажбата на готовите стоки или извършените услуги

~състав- 5 осн групи с подгрупи:

1.мат запаси- мат,продукция, сто ки, амбалаж,млади животни , живо тни за угояване,незавършено производство

2.краткосрочни вземания- изискуе мост до 12 месеца- вземания от свързани предприятия в т.ч. и дивиденти,вземания по продажби , вземания по предоставени аванси и търг заеми,съдебни и присадени вземания,данъци за възстанов-не

3.краткосрочни инвестиции това са ЦК в оборотен портфей които са леснопродаваеми до 1год

4.парични средства- пари в каса и по с/ки в лева и валута

5.разходи за бъдещи периоди- сума отделена за разходи които не са пряко свързани с фин резултат за текущата год/за наеми,краткоср заеми/

~структура- относителния дял на горните групи към общата величи на на краткА, тя е специфична за всяка ф-ма от отделните отрасли и дейности в завис от характера на производство,технологията и вре метраенето на отделните фази на възпроизводствения цикъл и др фактори

Икономика на предприятието facebook image
Публикувано от: Зинка Димитрова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.