Начало на реферати

Ихтиман днесИХТИМАН ДНЕСОбграден като с венец от Ихтиманска Средна гора, в тихото Ихтиманско поле, е разположен град Ихтиман. Ихтиманска Средна гора се състои от няколко планински дяла: Вакарелска планина, Белишка планина, Септемврийски рид, а в югоизточната част се издига историческият Еледжик с връх Бенковски. Планината се простира между проломите на река Искър на запад и река Тополница – на изток. Дължината ù е около 45 км. и заема площ от около 1700 кв. км.

Средна гора се е образувала при нагъването на земната кора в края на кредния период. Нагъването на пластовете е станало на дъното на голям и продълговат морски басейн. По-късно под действието на силен тектонски натиск на много места земните пластове са се разкъсали на голяма дълбочина. По образуваните разседи и дълбоки цепнатини от двете страни на планината са бликнали минерални извори. В Ихтиманска Средна гора най-известни и с най-голямо значение са изворите в Момин проход и в село Пчелин.

След успокояване на земната кора под въздействието на външни сили Средна гора се е превърнала в хълмиста земя. По-късно се издигала отново, при което станали хлътвания в земните пластове и се образували котловините. Ихтиманската котловина се образувала през плиоцена. Плиоценските наслаги свидетелстват за това, че в геологическото минало тя е била езерен басейн. През кватернера – а и до днес – тя е подложена на потъване и запълване. Река Мътивир, която събира водите на котловината, е образувала широка наносна повърхнина.

Ихтиманското поле има елипсовидни очертания. Дълго е около 16 км., широко – около 8,5 км., с 620 до 700 м. надморска височина, и заема площ от 515 854 дка. Полето е със 129 000 дка. обработваема площ и е богато на подпочвени води. Най-разпространени са алувиално-ливадните и ливадно-блатните почви. В южните части на полето преобладават черноземсмолниците, а в северните – канелени горски почви, върху които при наторяване виреят житни и зърнено-фуражни култури.

Климатът тук е умереноконтинентален и с планинско влияние. Котловинният облик на полето много често през зимата причинява температурни инверсии. С тях се обяснява най-ниската температура, отбелязана на 02. 02. 1929 г. – минус 32,2°С. Обикновено средната януарска температура е минус 2,9°С. Температурната инверсия се придружава от гъста и студена мъгла, която е известна на местното население с името „синявица“. Мъглата достига до 700 м. височина, поради което засяга град Ихтиман, село Живково, село Стамболово и село Мирово.

Преобладават западните, северозападните и северните ветрове. Южните ветрове духат при нахлуването на сухи субтропични въздушни маси. През зимата те причиняват бързо стопяване на снеговете, а през лятото носят засушаване. Валежите са над средните за цялата страна.

Ихтиман е център на община, която административно е към Софийска област.6 —

Ихтиман днес facebook image
Публикувано от: Пенка Атанасова

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.