Забравена парола?
Начало на реферати

ХРАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ


ХРАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ


Едни от най-тесните и важни връзки, които съществуват между различните видове, участващи в изграждането на дадена екосистема, на дадена биоценоза, са хранителните връзки. Един вид организми са храна за друг, с който се храни трети вид. Така в тундрите основна храна на северния елен е еленовият лишей. Северният елен от своя страна става плячка на вълци. Явно съществува последователна редица от видовете еленов лишей северен елен вълк, в която всеки следващ член използва предходния за храна. Такава именно редица от видове се нарича хранителна верига (хранителен ред). Хранителната верига ни представя хранителните връзки между конкретни видове растителни и животински организми.

Чрез хранителната верига материята и енергията преминават от един към друг член на екосистемата, на биоценозата. Потокът на материята и енергията във веригата е еднопосочен; посоката не може да се промени, тъй като северният елен напр. не е възможно да изяде вълк, нито лишеят елен.

Всеки от членовете на хранителната верига преработва получената от предходния член материя като храна. При тази преработка значителна част (80 90%) от енергията се превръща в топлина и заедно с това се губи. Ето защо всеки следващ член от веригата силно зависи от продуктивността на предишния. Поради това хранителните вериги най-често са съставени от малък брой членове. Колкото е по-къса хранителната верига или колкото даден вид е по-близо до нейното начало, толкова повече достъпът му до енергия е по-голям.

Даден вид организъм през различни периоди от развитието си, през различни сезони може да участва в различни хранителни вериги.

В природата съществува голямо разнообразие от хранителни вериги. Условно може да се различат 3 главни типа: тревопасен (пасищен), детритен и паразитен. Първият тип се характеризира с това, че започва с автотрофен вид (вид водорасло, вид кормусно растение), преминава през растителноядно животно и завършва с хищник от I или II ред. Последният член на този тип хранителна верига е с най-големи размери на тялото. Вторият (детритният) тип се отличава с това, че началният член е сапрофитен вид (използва мъртви растителни или животински остатъци, екскременти). След него следват консуматори (потребители), чиито размери също се увеличават. При третия (паразитния) тип е характерно, че в хранителната верига участват един или повече паразитни видове. Всеки от следващите членове на веригата има все по-малки размери на тялото.

Обикновено даден вид служи за храна на повече от един вид напр. листата на дъба са храна за десетки и стотици видове насекоми и техните ларви. От друга страна, даден вид насекомо става жертва на два, три и дори на повече видове птици. Поради тази и други причини хранителните вериги се прекръстосват. Една верига в един или в повече пунктове е свързана с друга или с други вериги. Хранителните връзки между видовете в дадена екосистема или биоценоза обикновено са много сложни. Отчасти тази сложност се отразява с представяне на връзките като хранителни мрежи.

Познаването на хранителните вериги и мрежи в дадена гора, в даден воден басейн и във всяка екосистема позволява намесата на човека да повиши продуктивността на растителния и животинския свят, борбата срещу вредителите да се постави на биологични основи и др.


ХРАНИТЕЛНИ ВЕРИГИ facebook image
Публикувано от: Лидия Радоева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.