Начало на реферати

хората с увреждания


1. Един от всеки шест души в Европейския Съюз страда от увреждане. При население от около 500 млн., това означава, че са засегнати десетки милиони. Политиката на ЕС в тази област е известна като “интегриран подход”, т.е. включване на потребностите на хората с увреждания във всички основни политики.През миналата година бе отбелязана 25-та годишнина от създаването на парламентарната смесена група по въпросите на хората с увреждания, установила тесни връзки с Европейския форум на хората с увреждания - неправителствена организация, работеща за насърчаване на разглеждането на европейско ниво на въпросите в областта на уврежданията. 

2. В началото на XXІв. вече съществува утвърдената позиция в национални, регионални, съюзни и международни актове и в научни изследвания и раз-работки за разглеждане на уврежданията като социално продуцирани и ка-то представляващи културен конструкт. В тази насока съвременната соци-ална политика и социалната работа като едно от нейните специфични прак-тически измерения извеждат за водеща цел съзвадането на открито и дос-тъпно общество за всички хора. Политическите, социално- икономически-те и културните трансформации у нас, осъществени в посока към изграж-дане на социално ориентирано и демократично общество, допринесоха не само за постигане на промени в социалната политика (в частност и на соц-иалната работа) в сферата на уврежданията, но и за нейното определяне и формиране като приоритетно направление в държавната политика, гаран-тиращо равни права и възможности за всички хора. От позициите на соц-иалния конструкционизъм политиката и практиката в сферата на увреж-данията се разглеждат не като завинаги определени и статични конструк-ти, а като непрекъснато променящи се и развиващи се в съответствие с приоритетите и потребностите на социокултурната ситуация и времето. Конструирането на социалната политика в сферата на уврежданията, а в частност и на съдържанието и технологията на свързаната с нея практика се определя не само от приетата от обществото политическа идеология, от културата и ценностите, върху които се изграждат вижданията за същност-та и природата на уврежданията, но и от постигнатите взаимна договорено-ст и ангажименти между обществото, институциите за социални дейности и общността на хората с увреждания за приоритетно решаване на съществ-уващите проблеми.

3. Анализът на теоретични и практически конструкции в разглежданата об-ласт позволява да се откроят определени модели, които са оказали или ока-зват влияние върху формирането на социалната политика и реализирането и развитието на социалната работа. В зависимост от парадигмата, застъпе-на в тях, посочените ммодели условно могат да се обособят на две основни групи- модели, основаващи се на “традиционната медицинска парадигма за уврежданията”, и модели, базиращи се на “посттрадиционната социална парадигма за уврежданията”. Някои автори считат, че в бъдеще е възмо-жно да се обособи трета “нова парадигма” за уврежданията, което би дове-ло до промени в диференциацията на моделите.

хората с увреждания facebook image
Публикувано от: Лиляна Цветанова

Оценка и анализ на здравно-демографското състояние на населението в Италия за периода 1970-2009г 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.