Забравена парола?
Начало на реферати

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ


ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ


Това понятие е едно от най-важните в естествознанието, защото цялото многообразие на заобикалящата ни природа се състои от съчетания на сравнително неголям брой химични елементи. В организма на човека се съдържат около 70 елемента.

Няма точни сведения откъде е произлязла думата елемент. Според една от версиите тя е образувана при последователното произнасяне на буквите от латинската азбука l, m, n, t. Като се прочетат, получава се ел", ем", ,,ен", те". Древните мислители като че ли са искали да подчертаят, че както думите се състоят от букви, така и телата са съставени от елементи.

През различните исторически епохи в понятието елемент е влаган различен смисъл. Древногръцките философи под елемент са разбирали четирите стихии топлина, студ, суша и влага. При съчетаването им по двойки се образували четирите начала на всички неща огън, въздух, вода и земя. В средните векове към тези начала са прибавени сол, сяра и живак. Дълго време е царяла неяснота, докато през XVII в. Р. Бойл изказва мисълта, че всички елементи носят материален характер, а техният брой може да бъде твърде голям и предстои да бъдат открити още много елементи.

Елементите започват да се наричат прости тела, когато не е било възможно с химични методи да се разложат на още по-прости. През 1787 г. френският химик А. Лавоазие съставя Таблица на простите тела", в която включва всички известни по онова време елементи, а също, както се оказва впоследствие, и някои сложни вещества.

В началото на XIX в. английският учен Дж. Далтон приписва на всеки елемент количествена характеристика атомно тегло (атомна маса). Елементът започва да се разглежда като химична индивидуалност. През 1871 г. Д. И. Менделеев ясно разграничава понятията просто тяло и елемент. Той пише: Простото тяло е вещество, метал или неметал с редица физични белези и химични реакции. Под елемент трябва да се подразбират тези материални части на простите или на сложните тела, които им придават известна съвкупност от физични и химични свойства." Менделеев е считал, че въглеродът е елемент, а въгленът, графитът и диамантът са прости вещества. За него понятието елемент е било отвлечено. То получава конкретно определение с разработването на модела на атома.

Сега понятието химичен елемент е определено точно. Това е съвкупност от атоми с еднакви заряди на ядрата (Z) и с еднакво разпределение на електроните по електронни слоеве и поднива. За всеки елемент са известни разновидности на атомите, които се различават по масата (или по-точно по броя на неутроните в ядрата). Тези разновидности се наричат изотопи.

Известни са всичко 107 елемента. От тях около 90 съществуват в природата; останалите са получени изкуствено чрез ядрени реакции. Най-тежкият елемент, намерен в природата, е плутоний (Z = 94). По такъв начин той е естествената горна граница на периодичната система на химичните елементи.

Съдържанието на различните елементи в природните обекти варира в широки граници. На Земята и в Космоса елементите са разпространени по различен начин. На нашата планета преобладават елементите кислород и силиций, докато в Космоса господари са водородът и хелият. С какво е свързано такова рязко различие? В продължение на милиарди години Земята е претърпявала сложна химична еволюция. Значителна част от елементите, които съществуват в газообразно състояние (водород, инертни газове), почти напълно са излетели от земната атмосфера. Забележима е обаче и една обща закономерност: с увеличаването на ядрения заряд на атома съдържанието на елементите намалява и на Земята, и в Космоса.

ХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ facebook image
Публикувано от: Dimitar Dotkov

Подобни материалиХИМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.