Начало на реферати

Хидросферата като екологична система


31.Хидросферата като екологична система. Основни понятия. Главни местообитания и съответните им съобщества.Основни градиенти на водната среда (течения,налягане,топлина,светлина,разтворени газове,соленост) и специфично зониране на хидросферата.Екологични лимити на хидробионтите. Биологични адаптации за живот в главните местообитания и към средообразуващите фактори.Хидросферата като екологична система


По отношение на водните организми хидробионтите, водата представлява естествена среда на обитаване, в която протича техният индивидуален жизнен цикъл. В зависимост от това каква част от индивидуалният им живот преминава в хидросферата, хидробионтите се поделят на 2 групи:

1. Първично водни организми. Еволюцията им и целият им жизнен цикъл протичат изцяло във водна среда.

2. Вторично водни организми входа на еволюцията си те са проникнали от сушата във водата. Някои от хидробионтите, предимно насекоми, но и земноводни грабначни, имат воден начин на живот само в част от жизнения си цикъл (яйца, ларви, какавиди). При други хидробионти (някои насекоми, влечуги, бозайници, китове, моржове, тюлени), целият жизнен цикъл протича във водна среда, но всички те са атмосферно дишащи животни.

Като си взаимодействат с водната среда и помежду си, хидробионтите формират спрецифични екологични групировки или хидробиоценози (съобщества). От тази гледна точка хидросферата се разглежда не само като водна маса, но и като екологична система хидроекосистема.

От гледище на учението на акад. В.Вернадски, хидросферата е онази част от неживата природа която вече е проникната от биосферата и се намира под постоянното въздействие на живите организми които я населяват и активно обменят енергия и материя с околната за тях среда.


Основни понятия


Наред с въздушната (атмосферата) и минералната (литосферата) обвивка на Земята, водата формира третата планетарна обвивка Хидросфера. Тя се дели на халосфера (солени води) океани, морета и съдържа 97% от световните водни запаси, и на лимносфера (сладки, пресни води), която

Хидросферата като екологична система facebook image
Публикувано от: Стойка Захариева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.