Забравена парола?
Начало на реферати

ХИДРОЛИЗА


ХИДРОЛИЗА


Хидролиза в широк смисъл на думата е реакция на обменно разлагане между различни вещества и вода. Такова определение обхваща както хидролизата на неорганични вещества, така и на органични хидролиза на естери, мазнини, въглехидрати, белтъци.

Най-подробно е изучена хидролизата на солите. Всяка сол може да се представи като продукт от взаимодействието на киселина и основа. Например натриевият ацетат CH3COONa е образуван от слабата киселина СН3СООН и силната основа NaOH; амониевият хлорид NH4Cl от силната киселина НСl и слабата основа NH4OH; амониевият ацетат CH3COONH4 от слабата киселина СН3СООН и слаба основа NH4OH, а натриевият хлорид NaCl от силната киселина НСl и силната основа NaOH.

Солите като йонни съединения във воден разтвор напълно се дисоциират на йони. И тези йони, които с водата образуват слаби електролити, нарушават равновесието на водата с Н+ и ОН-, т. е. правят разтвора алкален или кисел. Поради това много често хидролизата на солите се определя като взаимодействие на йоните на солта с водата, което води до образуване на слаб електролит. Но такова определение се отнася само за солите.

Различават се четири случая на взаимодействие на солите с вода.

1. Солите на слаба киселина и силна основа се хидролизират, като разтворът придобива алкална реакция (рН > 7, например взаимодействието между CH3COONa и Н2O. Уравнението на хидролизата може да се запише така:


СН3СОО- + Н2О СН3СООН + ОН-.


Тук се образува слабият електролит СН3СООН, в излишък остават хидроксилните йони ОН-.

2. Солите на силна киселина и слаба основа също се хидролизират, а разтворът придобива кисела реакция (рН < 7). Например хидролизата на амониевия хлорид NH4C1:


NH+ H2O NH4OH + H+.


В този случай се образува слабият електролит амониев хидроокис, който има слаби основни свойства. В излишък остават йоните Н+.

3. Най-пълно се хидролизират солите на слаба киселина и слаба основа, например CH3COONH4. Йоните на тези соли едновременно свързват йоните Н+ и ОН-, като изместват равновесието на дисоциация на водата:


CH3COO- +NH+ H2O CH3COOH + NH4OH.


Реакцията на разтвора зависи от степента (или константата) на дисоциация на продуктите на хидролизата. В дадения пример реакцията на средата е практически неутрална, тъй като дисоциационните константи са почти равни помежду си: KCHСООН = 1,75.10-5 и КNHOH = 176.10-5.

4. Солите на силна киселина и силна основа не се хидролизират (рН = 7). Йоните на тези соли, например на NaCl, не могат да образуват с водата слаби електролити и концентрацията на йоните Н+ и ОН- в разтвора остава същата като тази при чистата

ХИДРОЛИЗА facebook image
Публикувано от: Нела Христова

Подобни материалиХИДРОЛИЗА 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.