Забравена парола?
Начало на реферати

Хидроксилни производни на въглеводородите


ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ


Халогенопроизводните на въглеводородите се разглеждат като произлезли от съответните въглеводороди чрез заместване на водородни атоми с халогенни. В частност халогенопроизводните на алканите могат да се разглеждат като получени от алкани, в молекулите на които един или повече водородни атоми са заместени с атоми на хлогенни елементи X = F , Cl , Br или I .

Според броя на халогенните атоми в молекулата си халогенопроизводните биват:

  • монохалогеноалкани:

CH3Cl - хлорометан или метилхлорид;

CH3CH2Br - бромоетан;

CH3CH2I -йодоетан.

  • дихалогеноалкани:

CH2Cl2 - дихлорометан;

ClCH2 CH2Cl -1,2-дихлороетан;

  • полихалогеноалкани:

1,1,1,2,4-пентахлоробутан;


В зависимост от вида на халогена те биват: флуорни, хлорни, бромни, йодни и смесени халогенопроизводни:


хлороетан бромометан флуороетан йодометан


1,1-дибромоетан дихлородифлуорометан


Най-голямо приложение намират монохалогенопроизводните на алканите, наречени халогеноалкани или алкилхалогениди. Тяхната връзка с алканите може да се представи със следната обща схема:

Флуорните и йодопроизводните се получават по други методи. Йодът привидно не реагира с алканите, докато флуорът, поради своята голяма реактивоспособност, ги деструктира - вж. АЛКАНИ.

Хидроксилни производни на въглеводородите facebook image
Публикувано от: АТАНАС ДОНЧЕВ

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.