Забравена парола?
Начало на реферати

Хемодеализа - доклад


- Паратхормон (ПТХ): ПТХ трябва да бъде по-нисък от 4Х максималната стойност.

- Фосфати: серумните фосфати трябва да бъдат под 1,8 mmol/L.

- Калций: серумният калций трябва да бъде между 2,2 и 2,6 mmol/L.

- Калий: серумният калий трябва да бъде между 3,5 и 6,5 mmol/L при болни на хемодиализа. При болни на перитонеална диализа - между 3,5 и 5,5 mmol/L.

в) Ефективност на лечението е налице при достигане на горните стойности при над 75 % от болните в диализната структура, които са на диализно лечение над 3 месеца.

4.2. Скрининг на хранителния статус.

Скрининг на хранителния статус по биохимични, антропометрични данни и диетични дневници се извършва на 6 месеца.

4.3. Лечение на малнутрицията.

Болните с доказана (при извършване на скрининга) малнутриция подлежат на лечение с перорално или парентерално суплементиране.

5. Сърдечно-съдов риск при диализно болните

а) За пациентите, които са на диализно лечение повече от три месеца, се препоръчва постигане на стойности на артериалното налягане 140/90 mm Hg. (При пациенти на лечение с хемодиализа това се отнася за стойностите на преддиализното налягане.)

б) При всички диализни пациенти се провежда ехокардиография на всеки 6 месеца или при клинични индикации.

в) На пациентите с доказана сърдечна недостатъчност се прилага лечение с АСЕ инхибитор и ниска доза бета-блокер, ако няма противопоказания за такова лечение.

г) Пациентите, които имат анамнестични данни за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, периферна съдова болест, нестабилна стенокардия или при които е извършена коронарна реваскуларизация, се лекуват с ниски дози аспирин, АСЕ инхибитор, бета-блокер и статин, ако няма контраиндикации за такова лечение. Дозите на АСЕ инхибитора и бета-блокера трябва да бъдат максимално толерираните от пациента.

6. Анемия при хронична бъбречна недостатъчност

Таргетният хемоглобин при пациенти с ХБН в преддиализния стадий и на диализно лечение трябва да бъде над 110 g/l. Той трябва да бъде достигнат от над 75 % от болните след не повече от 6 месеца след първия им контакт с диализната структура. Лечение с епоетин е показано при всички болни, които имат стойности на хемоглобин под таргетните. Всички болни с ХБН (независимо дали са на лечение с епоетин) трябва да имат адекватен железен статус (трансфериново насищане над 20 % и/или серумен феритин над 100 µg/l). Лечението на анемията се провежда съобразно Методично указание на МЗ от 2000 г.

7. Остра бъбречна недостатъчност(ОБН) и лечение на ОБН

Всички болни с ОБН и полиорганна недостатъчност трябва да бъдат лекувани в отделения за интензивно лечение, оборудвани според изискванията на стандарта. Диализното лечение се провежда в отделението за интензивни грижи. При ОБН се препоръчва ежедневна диализа. При неусложнена ОБН е възможно провеждане на диализното лечение в диализната структура. При хемодинамично нестабилни пациенти с ОБН се препоръчват методите на непрекъснато очистване на кръвта, които се провеждат в интензивното отделение от екип на диализната структура. Наблюдението на пациентите с ОБН се осъществява съвместно от екип на интензивното отделение, в което е настанен пациентът, и екип на диализната структура.


Николай Колев 11г клас


Хемодеализа - доклад facebook image
Публикувано от: Дияна Василева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.