Начало на реферати

Характерни особености на риска при вземане на решение. Съдържание и обхват на рисковете


Характерни особености на риска при вземане на решение. Съдържание и обхват на рисковете. Измерване и оценка на риска. Неопределеност на риска

Под риск се разбира възможната опасност.да се загуби произтичащата от спецификата на едно или друго явление.на природата и видовете дейности на човешкото общество. Като обществена категория рискът представлява събитие, което може да стане или не. В случай на изпълнение на такова събитие са възможни три резултата. Отрицателен (проиграване, упадък) нулеви и положителен (печалба, полза).Рискът е неопределеността на две различни неща, които се прикриват до известна степен. Рискът е свързан със ситуация, в която един проект има няколко алтернативни решения, но се знае възможното развитие на всяко едно от тях, изразено чрез вероятността за тяхното достигане. Неопределеността е свързана със ситуация, когато тези възможности са известни, но не се знае вероятността за тях в момента на вземане на решение и се приема, че всички условия са известни. В следващия момент под влиянието на случайните фактори.Ситуацията се променя и ние се намираме в състояние на риск. В условията на пазарна икономика собствениците на фирми трябва да вземат бързи и обосновани решения, като се отчитат възможните загуби. Рискът може да се управлява. Използват се различни методи, позволяващи в различна степен да се прогнозира рисковото състояние и да се набележат мерки за снижаване на риска. Рискът съдържа три елемента: 1)-Област на действие, тя е обновяване на техниката чрез рисково залагане на капитали и представлява замяната на едни технически средства и технологии с нови, притежаващи по-високи качества.2)Вземане на решение. Изясняването на процеса на вземане на решение обхваща широк кръг проблеми. Най-съществени са: целта, необходимостта и причините, които пораждат вземането на решение, същността на ситуацията.3)Величината на риска обхвата на риска се определя от различни гледни точки.1)От гледна точка на йерархичността; на национално равнище на отраслово равнище, на фирмено равнище2).От гледна точка на обновяване на техниката; в сферата на научно-техническите изследвания, в сферата на инвестиционните решения при перспективни и предварителни изследвания, проектиране, при реализация и усвояване на новите мощности.3)От гледна точка на техниката, техническите средства, машини, уреди, апарати технологии-технически линии, инсталации, описание на технологични процеси. 4)От регионална гледна точка; за цялата територия на страната, за селищната система, за отделно селище. Изясняване на същността, съдържанието и съществените особености на риска, трябва за бъде придружено с надеждни методи за измерване и оценка на риска.За да се превърне риска ва обект на измерване и оценка е необходимо да се приемат три условия:1)Наличие на единичен риск по отделни показатели и на комплекс от рискове, в това число и групови дза обособени части.2)Показатели, по които може да се установи точната им количествена характеристика и качествени показатели, които трябва да се сведат до количествени 2)Двойнствената природа на риска произтича от неговата същност като различни рискове за практическа реализация на решенията. Величината риск има две разновидности: 1-Относителна величина. Тя се нарича степен на риск и се изразява чрез % или коефициент;2-Абсолютна величина. Нарича се стойност на риска и изразява се чрез паричен измерител или в съответна специфична мерна единица. Вземането на решения в продължителен период винаги е съпроводено с известна степен неопределеност по отношение на реализацията. Мястото на творческото решение е да съобрази тази степен на неопределеност и да посочи пътищата за преодоляването й. По своята същност неопределеността е невъзможността да се предвиди поведението на системата, за която е взето решението. Причините за неопределеността са: 1)Недостатъчна или бързо променяща се информации. 2)Сложно поведение на системата; 3)Липсата на научни или практични знания, опит в

Характерни особености на риска при вземане на решение. Съдържание и обхват на рисковете facebook image
Публикувано от: Ралица Николаева

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.