Начало на реферати

Характеристики на ЗКИ


29.11.2009 г. Банково право

Лекция 3


Характеристики на ЗКИ (защитен, рамков, публично-правен банков, специален търговски, надзорен характер)/ банкови лицензии/ банков надзор - компетенции и органи.


Ограничения:

- забрана за извършване на банкова дейност без лиценз; ако извършва без лиценз е престъпление според чл.252;

- ограничение на кредитните…;

- чл. 47;

- чл. 7 на ЗКИ;

- публичното влогонабиране има примат над публичното кредитиране;


Учредяване на банка и банкова лицензия


ЗАНН


ЗАП АПКиндивид. Обжалване пред обжалване по касационно изпълнение на

администр. по-горестоящ адми- съдебен път обжалване акта

акт(ИАА) нистративен орган пред ВАС


Четири критерия за установяване на законосъобразност на акт:

  1. проверява се дали органът, който го е издал е компетентен;

  2. формата, редът, по който се издава;

  3. дали актът е съобразен с материално-правните и процесуално-правни разпоредби по неговото издаване;

  4. целта на закона;


Три основни вида актове с оглед на властническата…:

  1. установителни (удостоверителни/констативни; напр. Акт за раждане);

  2. декларативни - не поражда права и задължения , а констатира, че такива съществуват;

  3. конститутивни/правопораждащи/правозадължаващи - пораждат права/ задължения; напр. банковата лицензия;


Банкова несъстоятелност /БН/ по ЗБН


Приемането на ЗБН поставя началото на нов етап в уредбата на БН. Философията на този закон е свързана с предимство на подробната, изчерпателна и кодифицирана уредба на материално-правните и процесуалните въпроси на БН с цел ограничаване хипотезите на препращане към други равни по степен нормативни актове. Една част от институциите на търговската несъстоятелност, установени в търговския закон, са възпроизведени и в ЗБН ( напр. предварителните обозначени мерки, вписванията и обнародванията на съдебните актове, основания за освобождаване на синдика, масата на несъстоятелността и т.н.) ЗБН съдържа и нови нормативни разрешения относно органите и взаимодействието между тях, статута на синдика, разноските по несъстоятелността, осребряването и разпределението на осребреното имущество. Следователно имаме редица нови процесуални правила, различни от тези по част 4 на Търговския закон и от режима на гражданското производство по ГКП. Изходното положение, върху което е изградена системата на БН е специалната цел на производството(чл.2, ЗБН).

Най- важни разлики на производството по БН, фиксирани в ЗБН от производството по част 4 от ТЗ. Една от най-важните е това, че производството по БН винаги се открива само ако БНБ е отнела лицензията за извършване на банкова дейност(чл.36,ал.2,ЗКИ). Производство по несъстоятелност се открива в банка и за производство по ликвидация, ако се установи, че е в състояние на неплатежоспособност. Не се прави събрание на кредиторите (чл.7, ЗБН). По ТЗ, ако дружеството може да бъде спасено се прави план за оздравяване, при ЗБН производство по оздравяване е недопустимо. Нямаме оздравително производство в производството по несъстоятелност , но за сметка на това ЗКИ -чл. 103 предвижда цяла система от мерки преди да се стигне до отнемане на лиценза. ЗКИ предвижда и специален надзор с цел оздравяване на банката - квесторския надзор, като квесторите имат право да се суброгират в правомощията на надзорния и управителния съвет на банката, съответно на съвета на директорите. В определени случаи те поемат и правомощията на Общо събрание на акционерите на банката, Всички вложители на банката са кредитори, но за разлика от ТЗ, където кредиторите трябва изрично да предяват своите вземания, то по АБН вложителите се смятат за кредитори с вече предявени вземания. Съгласно чл.13 от ЗБН съдът по несъстоятелността (Окръжният съд по седалището на банката) в едно единствено решение се произнася по проблеми, които в част 4 на ТЗ се решават в различни етапи на производството. Чл. 94, ЗБН - ред на вземанията (привилегировани кредитори).

Характеристики на ЗКИ facebook image
Публикувано от: Пепа Йорданова

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.