Забравена парола?
Начало на реферати

Характеристика на задължителното здравно осигуряване като основна форма за финансиране на здравеопазването в България


Характеристика на задължителното здравно осигуряване като основна форма за финансиране на здравеопазването в България


По смисъла на закона задължителното здравно осигуряване не е дейност по набирането на средства от задължителни здравноосигурителни вноски, определени със закон. Това осигурява основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Типични негови белези са:

  1. То се осъществява от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения районни здравноосигурителни каси (РЗОК).

  2. Предоставя, съответно гарантира, свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности. В посочения смисъл под медицинска помощ законът приема системата от диагностични, лечебни, рехабилитационни и профилактични дейности, осигурявани от медицински специалисти, под обем на медицинската помощ количеството медицински дейности, услуги и стоки, до които осигурените лица имат достъп при определени условия, регламентирани в Националния рамков договор и в договорите за доброволно здравно осигуряване, а под обхват на медицинска помощ извършване от изпълнителите конкретни видове профилактични, диагностични, лечебни, рехабилитационни дейности и услуги и видовете предоставяни здравни стоки, които се покриват напълно или частично от НЗОК или от дружествата за доброволно здравно осигуряване.

  3. Гарантира свободен, неограничен по географски, респективно административни основания, избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.


Субекти на здравноосигуряване


Субекти, свързани с този вид осигуряване са осигурителите, осигурителният орган, осигурените лица, както и изпълнителите на медицинска помощ, и т.нар. съсловни организации.

Осигурителен орган при задължителното здравно осигуряване е Националната здравноосигурителна каса, която има качество на юридическо лица със седалище София и е предмет на дейност осъществяване на задължителното здравно осигуряване. Тя се състои от централно управление, районни здравноосигурителни каси и поделения на районните здравноосигурителни каси. Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят сйгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със заповед на директора на Националната здравноосигурителна каса.

Органи на управление на НЗОК са:

  1. Събранието на представителите

  2. Управителен съвет

  3. Контролен съвет

  4. Директор на НЗОК

Качеството на осигурени по здравното осигуряване принадлежи на сравнително широк, но и лимитативно изброен в закон кръг от физически лица:

  1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

Характеристика на задължителното здравно осигуряване като основна форма за финансиране на здравеопазването в България facebook image
Публикувано от: Николай Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.