Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”Флора

Характерния релеф и географско положение са добра предпоставка за наличие на богат и разнообразен растителен свят. Причина за ботаническото разнообразие са и специфичните скални маси, които се срещат тук.

Гори

Горите покриват голяма част от територията на природен парк Сините камъни. Широколистните гори покриват значително по-големи територии от иглолистните. С широколистни гори са покрити близо 90% от цялата територия на парка. Това че преобладават широколистни дървесни видове се дължи на малката надморска височина на по-голямата част от природния парк. Най-големи площи са залесени от смесени широколистни гори.Значителни територии от парка са покрити с мизийски бук, чиито формации са много характерни за тези места. В горите на природния парк се срещат още обикновен габър, горун, цер, явор, келяв габър и други.

Висши растения

На територията на Природен парк Сините камъни са установени 735 висши растителни видове от 350 рода и 88 семейства. Най

разпространените висши растителни видове в природния парк са покритосеменните, които са представени от над 700 вида. Голосеменните растения са представени от 7 вида. Голям е броя на папратите, които се срещат в парка - 11 вида, което е голям брой за територията на България.На територията на Природен парк Синитe камъни са установени 10 български ендемични вида, както и 9 балкански ендемита. Открити са също и два реликтни вида. 6 вида растения са обявени за опазване в международен мащаб - урумово лале, нежен лопен, горска съсънка и други.


Не са големи териториите покрити с тревна растителност. Това са предимно територии, които в миналото са били покривани от гори, но впоследствиегорите са били унищожени. Тревната растителност в парка не е така добре застъпена, както горската, но за сметка на това тук се опазват множество редки тревни видове.Интерес представлява видът обикновена полевка, който покрива значителна част от площите, заети от тревни видове. Обикновено този вид расте върху кафяви горски почви, които са характерни за териториите, които в миналото са били покрити с гори от бук и габър. На мястото на дъбовите гори се среща садина, а на мястото на мизийския бук и обикновения габър - широколистна гъжва.

Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.