Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”
Реките в парка

са типично планински с множество прагове, вирове, водопади, което им придава възхитителен вид. В западните и източни райони доловете са по-широки, по-дълги, с по-малък наклон, гористи. А в централната част – тесни, стръмни, къси. Най-дългата и с най-просторни горски масиви във водосбора е р.Асеновска с основните си притоци р.Магарешка и р.Давидова, най-пълноводната е р.Аблановска, а едни от най-интересните водни течения са тези на реките Новоселска, Кушбунарска, Сотирска и Дълбоки дол.Почви


Основните типове почви са канелени излужени горски почви и кафяви горски. Срещат се и интразонални почви като хумусно-карбонатни, делувиални, Lithosols.

Почвообразуващите скали на канелените горски почви са представени от конгломерати, пясъчници, глини, туфи и др. Заемат надморски височини до 700 – 800 м. Месторастения са на дъбовата и габъровата растителност. Кафявите горски почви са разположение между 800 и 100м н.в. Почвообразуващите скали са пясъчници, варовици, доломити, бречко конгломерати.

Паркът е известен и с различните по вид минерални богатства, свидетелства за които са изкопите над м.Змееви дупки, добива в древността на желязна и манганова руди и на каменни въглища.

Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.