Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”Геоложки строеж и релеф


Природен парк “Сините камъни” попада в Старопланинската верига на Балканидите, формирана през неозоя, пиринейски и савски етапи. Съвременният релеф води началото си от неоген – кватернера и е резултат от действието на ендогенни и екзогенни релефоизграждащи сили и процеси, от вертикалните движения на земната кора. Последното голямо понижение е регистрирано през 1905г., в чиято местност през 1912-1913г. е предизвикано огромно свлачище вследствие активни ерозионни процеси и водни стихии.

Под влияние на ерозионните и денодационни процеси в продължения на хилядолетия се е образувал скалният масив “Сините камъни”. Срещат се интересни скални пясъчници, алеврити, мергели, лавови скали, черни сицилити и др. по долината на р. Сотирска са установени алувиални образувания, по южните склонове на вр. Мотрун – склонови насипи, изградени от пясъчници, а връх Българка се издига върху едрозърнести гранити. Тази разнообразна структура на планината е позволила на ерозионните сили да оформят могъщите плещи на Сините камъни - лабиринт от върхове, огромни отвесни пропасти, пещери,долини. Това е дало


Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.