Начало на реферати

Характеристика на природен парк “Сините камъни”


Взаимно свързаното, взаимно обусловеното единство между релеф, водни течения, флора и фауна, скални образувания и разкриващата се панорама придават на “Сините камъни” един специфичен и уникален облик.
История на създаване на парка


Част от Източна Стара планина се обявява за:

*Лесопарк “Сините камъни” през 1957 година

Управлението на Горското стопанство при Министерски съвет предоставя 7182,8 ха площ от горския фонд на Градски Народен съвет Сливен за устройството й в паркова територия. Тя включва лесопарковете: “Карандила”, “Равна река”, “Даулите”, “Абланово”, “Съби Димитров” (Бармука) , както и терени на североизток и на запад – естествени насаждения около яз. “Асеновец”;

*Народен парк “Сините камъни” през 1980 година

Комитетът по опазване на природната среда при Министерски съвет издава Заповед № 893 от 28 ноември 1980 г., допълнена със Заповед № 410 от 7 май 1982 г., с които върху площ 7094,1 ха обособява паркова територия;

*Природен парк “Сините камъни” през 2000 година

Министерство на околната среда и водите прекатегоризира Народен парк “Сините камъни” в Природен, съгласно новоприетия Закон за защитените територии;

*На 5 август 2002 г. територията на Природен парк “Сините камъни” е увеличена на 11380,1 ха със Заповед № РД – 763 на Министерството на околната среда и водите.

Големина и граници

Природен парк “Сините камъни” е една от най-красивите и романтични части в целия Източен Балкан.

Разположен е в Източна Стара планина и разделящите се от нея Стидовска и Гребенец планини между 42˚30΄ и 42˚50΄ северна ширина и между 26˚10΄ и 26˚30΄ източна дължина по Гринуич. Ограничава се от прохода Вратник, пролома на Луда Камчия; Маришки и Аврамовски проходи; Асеновска река; Областния център – гр. Сливен, намиращ се в дългото около 25 км Сливенско поле, което е отделено чрез р.Тунджа от Сърнена Средна гора.
Обхваща площ 11380,1 ха. Обявен е 1980 г. и разширен 2002 г. с цел запазване съобществата от мизийски бук, на редките, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местобитания.

Характеристика на природен парк “Сините камъни” facebook image
Публикувано от: Веселин Кирилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.