Забравена парола?
Начало на реферати

Грешки при изготвяне на ГФО на предприятия от публичния сектор


отчитат по един от предвидените два подпарграфа. Отчетените суми за командировки следва да са във взаимовръзка с двете счетоводни сметки - 6093 Разходи за командировки в страната и 6094 Разходи за командировка в чужбина. Получените аванси от подотчетни лица през 2006 г. и отчетени през 2007 г., както и получените аванси през 2007 г., но неотчетени към 31.12.2007 г. могат да бъдат разлика между начислена и касова основа при отразяване на разходите за командировки.

10. Допускат се несъответствия при отчитането на изразходваните средства за застраховки по 10-62 Разходи за застраховки. Същите следва да са във взаимовръзка с отразената сума по счетоводна сметка 6203 Разходи за застраховане.

11. Не се спазва изискването на т. 7.14 от ДДС 20 от 14.12.2006 г. на МФ за отчитане на възстановените разходи по бюджета на предприятието в намаление на съответните разходни параграфи правилно е възстановените разходи да се посочват се със знак (-) по разходния параграф, по който първоначално са били отчетени изплатените суми и да се отразяват по кредитния оборот на сметките от раздел 6 Сметки за разходи (например, ако по 10-15 Материали са отчетени 10 000 лв. и се възстановяват 1000 лв., по същия разходен параграф ще се отчетат 9 000 лв., които имат връзка със дебитното салдо в размер на 9 000 лв. по съответната сметка от раздел 6).

12. Установените при инвентаризация касови липси, отчетени по 10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи не винаги се отразяват по дебита на съответната сметка за отчитане на липсите - сметка 6935 Липси на парични средства. Между сметката и параграфа е налице равенство.

13. Не се спазва принципното изискване за отчитане по 10-98 Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи всички разходи, за които няма конкретни разходни параграфи и съответно осчетоводяване на същите по сметки 6098 Други разходи в страната и 6099 Други разходи в чужбина.

14. Не винаги правилно се отчитат капиталови разходи за основен ремонт по 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи. Отчетената сума по параграфа следва да са във взаимовръзка с отразената сума по сметките от подгрупа 207 Дълготрайни материални активи в процес на придобиване, ако ремонтът е извършен чрез възлагане; сметка 6076 Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки, ако ремонтът е извършен на инфраструктурни обекти чрез външни доставки; сметка 6507 Основен ремонт на дълготрайни материални активи по

Грешки при изготвяне на ГФО на предприятия от публичния сектор facebook image
Публикувано от: Кольо Любомиров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.