Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчетиПриложение


Елементите на приложението към финансовия отчет са представени в Приложение Nо 7 на НСС 1 и са следните:

1. Справка за оповестяване на счетоводната политика;

2.Справка за дълготрайните (дългосрочните) активи;

3.Справка за вземанията, задълженията и провизиите;

4. Справка за ценните книжа;

5. Справка за участията в капиталите на други предприятия;

6. Справка за приходите и разходите от лихви;

7. Справка за извънредните приходи и разходи;

8. Справка за финансовите резултати;

9. Справка за данъци от печалбата върху временни разлики.


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив

Пасив

А. Дълготрайни активи


Материални

Нематериални

Дългосрочни финансови

Търговска репутация

Разходи за бъдещи периоди(ПОСТОЯНЕН КАПИТАЛ)


А. Собствен капитал


Основен капитал


Резерви

Финансов резултат

.............................................................

.............................................................
Б. Краткотрайни активи

......................................................

Материални

Краткосрочни вземания

Краткосрочни финансови

......................................................

Парични средства

Разходи за бъдещи периоди

Б. Дългосрочни пасиви

Дългосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди и финансирания

В. Краткосрочни пасиви

Краткосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди и финансирания60


Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.