Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчетиНаименование на приходите и разходите

Сума в хил.лв.

Текуща година

Предходна година

а

б

1

2

¶.

Нетни приходи от продажби¶¶.

Себестойност на продажби
Брутна печалба/загуба ( ¶ ¶¶ )¶¶¶.

Други приходи¶V.

Разходи за продажбиV.

Административни разходиV¶.

Финансови приходи/разходи
В т.ч. от свързани предприятия
Печалба/загуба от обичайна дейност

(¶ ¶¶ + ¶¶¶ ¶V V a V¶ )V¶¶

Извънредни приходи/разходи
Счетонодна печалба/загуба

(¶ ¶¶ + ¶¶¶ ¶V V a a V¶¶ )V¶¶¶

Разходи за данъци
Печалба/загуба

(¶ ¶¶ + ¶¶¶ ¶V V a a V¶¶ V¶¶¶ )
15.2.4. Основни изисквания и ред за съставяне на отчета за собствения капитал и на отчета за паричния поток. Оповестяване на счетоводна информация в приложението


Отчет за собствения капитал

Цялостното изменение на собствения капитал на предприятието между датите на два счетоводни баланса, освен измененията в резултат от операции с акционерите или собствениците, като увеличение на капитала и плащане на девиденти и измененията на резервите, представя печалбата или загубата генерирана от дейността на предприятието за периода.

В отчета за собствения капитал се посочва информация за изменения през отчетната година на всички елементи на собствения капитал, които са за сметка на:

- собствениците

- финансовия резултат за текущия период

- последващи оценки на дълготрайни материални активи

- последващи оценки на финансови активи и инструменти

- промени в счетоводната политика и

- други изменения в собствения капитал

Отчетът за собствения капитал, представен в приложение 6 към НСС 1 се съставя на базата на информация от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал.Отчет за паричния поток


Отчетът за паричния поток съдържа информация, необходима за оценка на способността на предприятието да генерира парични средства и парични еквиваленти и тяхното оползотворяване. Той се съставя съгласно НСС 7 Отчети за паричните потоци.

Паричните потоци се разглеждат като входящи ( постъпления) и изходящи (плащания ) от парични наличности ипарични еквиваленти.

Движенията между статии, които представляват парични наличности или парични еквиваленти, не се третират като парични потоци, тъй като от гледна точка на предприятието като цяло те не са входящи или изходящи парични потоци.

Паричните потоци се разглеждат като потоци от основна дейност, от инвестиционна дейност и от финансова дейност.

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.