Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


- Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин

- изменения в запасите от продукция и незавършено производство

- приплоди и прираст на животни

III. Финансови разходи

Б/ Общо разходи за дейността ( I +II + III )

В/ Печалба от обичайна дейност

IV. Извънредни разходи

Г/ Общо разходи ( Б + IV )

Д/ Счетоводна печалба

V.Разходи за данъци

Е/ Печалба ( Д - V )

Всичко ) Г + V + Е )


1. Приходи в следните раздели:

А/ Приходи от обичайна дейност, групирани като:

I. Нетни приходи от продажби на:

- Продукция;

- Стоки;

- услуги;

- други

II. Приходи от финансирания

III. Финансови приходи

Б/ Общо приходи от дейността ( I + II+ III )

В/ Загуба от обичайна дейност

IV. Извънредни приходи

Г/ Общо приходи ( Б + IV )

Д/ Счетоводна загуба

Е/ Загуба ( Д + V разходи за данъци )

Всичко ) Г + Е )


В статията Балансова стойност на продадените активи ( без продукция ) се посочва стойността на продадените активи, като: материали, стоки, дълготрайни материални и нематериални активи, млади животни и животни за угояване и др.

Отрицателни величини в Отчета за приходите и разходите са:

а) Разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин;

б) Измененията в посока на увеличение на запасите от продукция и незавършено производство;

в) Приподите и прираста на животни, материали от собствено производство и други увеличения.

Сумата на печалбата /загубата/ от обичайната дейност се определя като разлика между общата сума на приходите от дейността и общата сума на разходите за дейността.

Сумата на счетоводната печалба /загуба/ се определя като разлика между сумата на общите приходи и общите разходи.

В статията Данъци от печалбата се посочват данъчните задължения за данък върху печалбата и данък за общините, установени по данъчна декларация.


Всяко предприятие може да представи разшифровка на разходите на лицевата страна на отчета за доходите илби като приложение към него. Разходите могат да се представят в отчета за приходите и разходите, като се спазва подходът за класифицирането им според характера на разходите или подходът за класифицирането на разходите според функционалното им предназначение.


Отчет за прихоите и разходите (едностранен) класифициране на разходите според функционалното им предназначение

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.