Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


- 3. Краткосрочни пасиви

4. Собствен оборотен капитал ( 1 -2 3 )
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив

Пасив

А. Дълготрайни активи


Материални

Нематериални

Дългосрочни финансови

Търговска репутация

Разходи за бъдещи периоди(ПОСТОЯНЕН КАПИТАЛ)


А. Собствен капитал


Основен капитал


Резерви

Финансов резултат

.............................................................

.............................................................
Б. Краткотрайни активи

Материални

Краткосрочни вземания

Краткосрочни финансови

Парични средства

Разходи за бъдещи периоди

Б. Дългосрочни пасиви

Дългосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди и финансирания

В. Краткосрочни пасиви

Краткосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди и финансирания

15.2.3. Съдържание и основни икономически зависимости при изготвяне на ОПР (отчет за доходите)


ОПР се съставя в двустранна или едностранна форма, посочени като приложение в НСС 1 Представяне на счетоводните отчети. Сумите се посочват в хил. лева в две колонки за текуща година и за предходна година.

ОПР се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и:

а/ сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат;

б/ измененията в остатъците (между началните и крайните за отчетния период) на продукцията и незавършеното производство;

в) отчетените разходи по икономически елементи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин;

г) получените материали от собствено производство;

д) получените приплоди и прираст на животните и др.

ОПР съдържа систематизирана счетоводна информация за:

1. Разходи в следните раздели:

А/ Разходи за обичайна дейност, групирани като:

I. Разходи по икономически елементи

II Суми с коректкивен характер

II. Суми с корективен характер

- Балансова стойност на продадените активи ( без продукция)

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.