Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


Дълготрайни активи

+ 2. Краткотрайни активи

- 3. Привлечен капитал

4. Нетни активи (1 + 2 3 ) (1)

В своето единство дълготрайните и краткотрайните активи формират инвестирания капитал на предприятието. Следователно горното равенство може да се представи във вида:

1. Инвестиран капитал

- 2. Привлечен капитал

3. Нетни активи (1 - 2 ) (2)


Сумирането на собствения капитал и на дългосрочните пасиви в пасивната страна на счетоводния баланс, представлява постоянен капитал на предприятието, установяван по следното равенство (3) :


1. Собствен капитал

+ 2. Дългосрочни пасиви

3. Постоянен капитал (1 + 2 ) (3)

Категорията постоянен капитал не е еднаква по стойностната си величина с тази за нетни активи, т.е.

Нетни активи Постоянен капитал

Нетните активи са по същество собствения капитал на предприятието (дружеството). Нетни активи = Собствен капитал

Или

Нетни активи = Постоянен капитал Дългосрочните пасиви


Формално сборът от нетните активи и дългосрочните пасиви формира постоянен капитал. Не е прието обаче постоянният капитал да се идентифицира като посочения сбор. Разликата между собствения капитал и нетните активи е, че първият се намира в пасива на счетоводния баланс, а вторите в неговия актив. Така собственият капитал може да се разглежда като финансов източник на нетните активи. Или , което е същото, придобиването на нетните активи може да се третира като финансирано със собствени капиталови ресурси на предприятието.Дълготр. активи

Собствен капитал


+

+


Постоянен капитал
Краткотр.активи

Дългоср.пасиви-


Краткоср.пасивиСЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Актив

Пасив

А. Дълготрайни активи


Материални

Нематериални

Дългосрочни финансови

Търговска репутация

Разходи за бъдещи периоди


(ПОСТОЯНЕН КАПИТАЛ)


А. Собствен капитал


Основен капитал


Резерви


Финансов резултат


Б. Краткотрайни активи

Материални

Краткосрочни вземания

Краткосрочни финансови

Парични средства

Разходи за бъдещи периоди

Б. Дългосрочни пасиви

Дългосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди и финансир.

В. Краткосрочни пасиви

Краткосрочни задължения

Приходи за бъд. периоди ифинансир.- Оборотен и собствен оборотен капитал на предприятието

В значителна степен краткосрочното счетоводно състояние на стопанската единица се отъждествява със състоянието на нейния оборотен капитал в рамките на независимия отчетен период. Той е разликата между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви на предприятието за отчетния период, т.е. равенството


1. Краткотрайни активи

- 2. Краткосрочни пасиви

3. Оборотен капитал ( 1 -2 )


Това е най-известната формула за определяне на счетоводния показател оборотен капитал. Тъй като краткотрайните активи са разликата между инвестирания капитал и дълготрайните активи на предприятието, а краткосрочните пасиви са разликата между инвестирания капитал и постоянния капитал равенството за оборотния капитал се преобразува във вида:


1. Постоянен капитал

- 2. Дълготрайни активи

3. Оборотен капитал ( 1 -2 )

Краткотр. активи
Постоянен капитал-


Оборотен капитал


-Краткоср. пасиви
Дълготр. активиСъществен счетоводен показател за краткосрочното счетоводно състояние на предприятието е собственият оборотен капитал, изчисляван по равенствата:


1. Собствен капитал

- 2. Дълготрайни активи

3. Собствен оборотен капитал ( 1 -2 )


1. Краткотрайни активи

- 2. Привлечен капитал

3. Собствен оборотен капитал ( 1 -2 )

Като се вземе под внимание, че привлеченият капитал е сборът на дългосрочните и краткосрочните пасиви на предприятието последното горно равенство може да се представи във вида:


1. Краткотрайни активи

- 2. Дългосрочни пасиви

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.