Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


-Общи резерви,

- Специализирани резерви,

-Други резерви

III- Финансов резултат

- Натрупана печалба (загуба );

в т.ч.: неразпределена печалба

непокрита загуба

- Текуща печалба ( загуба)

Б/ Дългосрочни пасиви, групирани като:

Дългосрочни задължения;

Приходи за бъдещи периоди

В/ Краткосрочни пасиви, групирани като:

Краткосрочни задължения;

Приходи за бъдещи периоди

Сума на пасива ( А +Б +В )

Г/ Условни пасиви


Отрицателни величини в счетоводния баланс са:

В актива - отрицателна репутация в статията търговска репутация

В пасива .- невнесения капитал, изкупените собствени акции, непокритата загуба и загубата от текущия период.

Стойността на активите , посочена в баланса се определя като разлика между отчетната им стойност и коректива, отнасящ се за тази стойност.

Малките предприятия,определени със закон, могат да съставят счетоводен баланс само по раздели и групи.

Задбалансовата част съдържа условни активи и условни пасиви, признати и оценени, съгласно счетоводните стандарти.

  • Критерии за структуриране на активите и пасивите в счетоводния баланс.

Разделите и групите в актива на баланса се подреждат според степента на тяхната ликвидност, а в пасива на баланса според степента на тяхната изиснкуемост. Статиите в рамите на групите в актива и пасива на баланса се подреждат по степен на същественост ( значимост) за всяко предприятие.

Представянето и класификацията на статиите във финансовия отчет се запазва през следващите перод, освен ако:

а/ е настъпила значителна промяна в дейността на предприятието;

б/ е наложена промяна с нормативен акт.

Сравнителната информация по отношение на предходния отчетен период трябва да бъде оповестена. Когато класификацирането на статиите във финансовите отчети е претърпяло промени, сравнителната информация се преобразува в съответствие с промените.

Съобразно характера на своята дейност всяко предприятие трябва да определи дали да представи активите и пасивите като текущи и като нетекущи или да прилага подхода за класификация на активите по реда на тяхната ликвидност , а пасивите по реда на тяхната изискуемост

Независимо от избрания подход за представяне на активите и пасивите, предприятието трябва да оповести сумите, които да бъдат възстановени и да станат изискуеми, като критерият за това е период от 12 месеца. Тези суми трябва да се представят в две части : да бъдат възстановими или изискуеми преди и след 12 месеца от датата на баланса

  • Базисни измерители на счетоводното състояние

Съществени балансови зависимости се изразяват чрез категориите за нетни активи, собствен капитал и постоянен капитал. След като са метрифицирани, те представляват основополагащи абсолютни показатели за състоянието на стопанската единица.

- Нетни активи, собствен капитал и постоянен капитал на предприятието.

Нетните активи са сумата на дълготрайните и краткотрайните активи, т.е. на целия инвестиран капитал, намалена със сумата на привлечения капитал (дългосрочни и краткосрочни пасиви).

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.