Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


Счетоводният баланс включва балансова и задбалансова част и се съставя в двустранна или едностранна форма, примерна схема за които е дадена като приложение към СС 1 Представяне на финансови отчети

В счетоводния баанс се съдържат елементите за представяне на финансовото състояние под формата на активи, пасиви и собствен капитал.

Активът представява ресурс, който се контролира от предприятието в резултат на минали събития и от които предприятието очаква да получи бъдеща икономическа изгода. Тази изгода се съдържа в активите като потенциал, като например : .......

Пасивът е съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали събития. При неговото уреждане се очаква да изтекат от предприятието ресурси като носители на икономическа изгода. Уреждането на един пасив, на едно задължение може да стане по различни начини, като:

-плащане в брой;

- прехвърляне на други активи;

- предоставяне на услуги;

- замяна на съответни задължения с други;

- превръщане на задължението в собствен капитал

Някои пасиви могат да се изчислят с голяма степен на приблизителност. Такива приблизителни оценки обаче се проверяват и уточняват в края на всеки отчетен период.

Собстгвеният капитал е остатъчна стойност на активите на предприятието след като бъдат приспаднати всички пасиви. Той може да се представи като основен (акционерен, дялов ) капитал, създадени резерви и неразпределена (задържана) печалба. Тези негови съставни части в балранса се представят поотделно.

Активите, пасивите и собствения капитал се посочват в счетоводния баланс в хил. лева по балансова стойност в две колонки - за текуща година и за предходна година.

Балансовата част съдържа систематизирана счетоводна информация по раздели и групи:

Активи - в следните раздели:


А/ Дълготрайни ( дългосрочни ) активи, групирани като:

I. Дълготрайни материални;

II. Дълготрайни нематериални;

III. Дългосрочни финансови;

IV. Търговска репутация;

V. Разходи за бъдещи периоди

Б/ Краткотрайни ( краткосрочни ) активи, групирани като:

I. Материални запаси;

II. Вземания;

III. Финансови активи;

IV. Парични средства

V. Разходи за бъдещи периоди

Сума на актива ( А + Б )

В/ Условни активи


Пасив - в следните раздели:


А/ Собствен капитал със следните групи:

I. Основен) капитал,

- Записан капитал,

- Невнесен капитал,

- Изкупени собствени акции

II. Резерви

- Премии от емисия,

- Резерв от последващи оценки на активите и пасивите,

- Целеви резерви, в т.ч.:

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.