Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


В случай, че през периода на съставянето на годишния счетоводен отчет постъпи информация за стопански сделки и операции през изминалата година, тя се отразява по ред, определен в НСС 10 Събития, настъпили след датата на годишните финансови отчети.


15.2. Финансови отчети -изисквания и ред за съставяне, одиторска проверка и заверка

15.2.1. Обща характеристика

Финансовият (счетоводният) отчет може да се разглежда като строго изградена система от взаимосвързани отчетни показатели, които характеризират финансовото състояние, резултатите от дейността, и паричните потоци на предприятието за определен /годишен / отчетен период.

Финансови отчети с общо предназначение са тези, които отговарят на нуждите на външните потребители - акционери (съдружници), заемодатели, доставчици, клиенти, персонал, държавни органи и др.

Управляващият орган на предприятието е отговорен за изготвянето и представянето на финансовия отчет.

При изготвяне на финансовия отчет към него се предявяват:

- технически изисквания

- основни предпоставки и изисквания, на които трябва да отговаря информацията от отчета.

Техническите изисквания към финансовия отчет са:

1. Финансовия отчет се изготвя в хиляди левове;

2. За годишен финансов отчет се счита този, който е съставен за период от една година. Когато по изключение годишният финансов отчет е съставен за период, по-кратък от една календарна година, това обстоятелство се оповестява в приложението;

3. Счетоводният баланс, ОПР и отчетът за паричния поток съдържат данни и за предходен отчетен период;

4. Новообразуваните предприятия съставят годишен финансов отчет, който обхваща периода от датата на тяхното учредяване до края на отчетния период;

5. Когато с нормативен акт са направени промени в съдържанието и формата на отделните съставни части на ГФО , информацията за предходната година се прекласифицира в съответствие с тези промени;

6. Във финансовия отчет се записват наименованието и правната форма на предприятието, страната, в която се намира седалището,адресът, периодът, за който се отнася, датата, към която е съставен, и датата на изготвянето му.

7. Сумите по статиите на финансовия отчет, които са отрицателна величина, се поставят в скоби.


Основни предпоставки:

1. Честно представяне на финансовия отчет. Счита се, че финансовите отчети са изготвени честно, когато предприятието:

а) е избрало и прилагало счетовона политика в съответствие със Закона за счетоводството и НСС;

б) За нерешени въпроси в НСС е избрало и прилагало политика в съответсгтвие с МСС и е оповестило този факт;

в) е израло собствена счетоводна политика с цел избягване на подвеждащо представяне и е оповестило този факт.

2. Действащо предприятие

При изготвяне на финансовите отчети управляващия орган трябва да има предвид способността на предприятието да продължи своята дейност.

3. Принцип на текущо начисляване

Предприятието изготвя финансовия си отчет, с изключение на отчета за паричния поток, на базата на принципа за текущо начисляване.

Изисквания, на които трябва да отговаря информацията от отчета

- разбираемост

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.