Начало на реферати

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


60


Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети


15.1. Годишно счетоводно приключване.


Годишното счетоводно приключване е завършващ стадии на счетоводния цикъл, което се обуславя от счетоводния принцип за обособеността и независимостта на отделните отчетни периоди и от изискването за изготвяне на годишен финансов отчет на предприятието.

Целта на годишното счетоводно приключване е да бъдат проверени и уточнени счетоводните показатели за осъществяваната през годината стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати от нея и да бъде установено имущественото и финансовото състояние на предприятието към края на годината.

Процесът на годишното счетоводно приключване преминава през редица подготвителни етапи и работни периоди и завършва с изготвяне на годишне финансов отчет. Най-важните задачи и конкретни действия във връзка с годишното преключване са следните:

Първо, осчетоводяване / разнасяне в счетоводните регистри / на всички първични и вторични счетоводни документи, отнасящи се за текущата година. Трябва да се осчетоводят и резултатите от инвентаризацията - липси на активи, излишъци, компенсиране на липси с излишъци при наличие на причинна връзка.

Второ, съставяне на приключителни стопански операции и приключване на счетоводните сметки, чиито обороти трябва да бъдат отнесени, по сметки, които ще участват в баланса.

Трето, приключване на регистрите за хронологични и систематични счетоводни записвания, съставяне и постигане на равенство между оборотите, сборовете и салдата в спомагателните книги /аналитичните сметки/ с тези в главната книга / синтетичните сметки /.

Четвърто, съставяне на годишна оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки;

Пето, съставяне на отчет за приходите и разходите на основата на дебитни и кредитни обороти на синтетичните сметки в оборотната ведомост и други счетоводни данни. Установяване на финансовия резултат ( печалба, загуба) от обичайна дейност, извънредните приходи и разходи и счетоводната печалба или загуба за годината.

Шесто, съставяне на годишна данъчна декларация за облагането с данък върху печалбата и други задължителни данъци и вноски от нея;

Съществен момент е определяне на облагаемата печалба (данъчната основа) чрез регулирането й съгласно изисканията на ЗКПО с постоянни и временни разлики. Данъкът за общините се определяв размер на 10 % от облагаемата печалба, а данъкът върху печалбата за републиканския бюджет - в размер на 15 % от облагаемата печалба, намалена с данъка за общините.

Дължимите данъци се отразяват счетоводно като задължение към бюджета, респективно към общината и като намаление на счетоводната печалба.

Активът по отсрочени данъци ( данъци върху намаляема временна разлика) , се отразява като вземане свързано с временна разлика и като увеличение на финансовия резултат.

Пасивът по отсрочени данъци (данъци върху облагаема временна разлика) се отразява като задължение свързано с временна разлика и като намаление на финансовия резултат.

Осчетоводяване на получените разлики в декларацията между дължимия данък и внесените авансови вноски за довнасяне на данък върху печалбата и други данъци и вноски;

Седмо, коригиране на първоначално съставените оборотна ведомост и изготвяне на нов отчет за приходите и разходите с отразени в него разходи за данъци;

Осмо, съставяне на счетоводен баланс на предприятието към 31 декември на отчетната година;

Девето, изготвяне на Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал.

Десето, съставяне приложенията към годишния счетоводен отчет;

Единадесето, проверяване и завeрка от одитор и публикуване на годишния счетоводен отчет, ако това се изисква по нормативен акт.

Дванадесето, изготвяне на анализ за нуждите на предприятието и неговото разглеждане утвърждаване от компетентния орган. При вземане на решение за разпределение на реализираната печалба от този орган трябва да се съставят произтичащите от това счетоводни статии /това става през следващата отчетна година /

Годишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети facebook image
Публикувано от: Костадинка Господинова

Подобни материалиГодишно счетоводно приключване и годишни финансови отчети 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.