Начало на реферати

Глобализъм. Антиглобализъм. Алтерглобализъм


Глобализацията е термин, който се използва за обозначаване на закономерни процеси в еволюцията на човечеството, свързани с нарастващите взаимовръзки взаимозависимост на света при решаване на проблемите на околната среда и общата сигурност с постепенно размиване на границите, суверенитета и ценностите на националните държави; с преход към нов обществен модел, характеризиращ се с по-висока организираност и обединени усилия на човечеството в борбата против заплашващите го предизвикателства и опасности; с формирането на нова глобална солидарност, в която е гарантирана свободната конкуренция на идеите, ценностите и постиженията на научно техническия прогрес.

Универсалността на глобализацията се изразява в това, че чрез нея постиженията на човешкия прогрес във всички области на обществения живот стават достояние на огромни части от земното кълбо и милиони хора, които ги населяват. Всяко откритие, изобретение всяка технология и всеки нов продукт на производителния труд на човека се разпространява сред все повече хора благодарение на процеса, като обозначаваме с термина глобализация. Без такъв процес не е възможно да се обясни превръщането на основните достижения в научно технически прогрес, произведенията на културата, изкуството и литературата, музиката, модата, религиите и т.н. в достояние на все повече хора. Друго изключително важно обстоятелство, което постоянно повишава актуалността на проблема за глобализацията се състои в това , че тя е израз на превръщането на разнородното и разпокъсаното доскоро човечество в единна планетарна общност, чието функциониране се мотивира от все повече принципи, ценности и добродетели с общочовешко значение. На тази основа се формира съвършено нова стратегия на оцеляването, което предполага глобална солидарност и колективна сигурност.

В икономически план глобализацията се разглежда като създаване на глобален пазар, разширяване на позициите на стоки, услуги, капитали, работна сила и тяхното свободно движение.

В политически план глобализацията се определя в смисъл на колективна отговорност за взаимна сигурност и съвместна борба за предотвратяване на евентуални конфликти и кризисни ситуации в една или друга част на планетата чрез конвергенция или активно усвояване на националната, регионалната и световната политика.

Глобалността и глобализацията като неин процес означават преди всичко всеобхватност, всеобщност, планетарност или казано популярно световност. Става въпрос за планетарност на действието на даден процес, фактор или тенденция. Когато в началото на 70-те години на 20 век се появило понятието за глобални проблеми на човечеството, всичко беше ясно. Това са проблеми, които са разрешими само със сътрудничеството и взаимодействието на световната общност, на повечето държави от света; мизерия, неграмотност, опазване на околната среда, болести и т.н. Светът

Глобализъм. Антиглобализъм. Алтерглобализъм facebook image
Публикувано от: Пламен Василев

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.