Забравена парола?
Начало на реферати

Геосферен строеж на Земята


СТАЛАКТОНИ – съединени сталагмити и сталактони;

е/ ДЕЙНОСТ НА ЛЕДНИЦИТЕ И ФОРМИ НА РЕЛЕФА

Ледниковите форми на релефа са:

ЦИРКУС – вдлъбнатина, образувана във високите части на планините;

КАРЛИНГИ – остри пирамидални върхове със стръмни склонове;

ТРОГОВА ДОЛИНА – дълбока, коритообразна долина;

МОРЕНИ – ледникови наслаги с различна големина на скалните части;

ж/ ДЕЙНОСТ НА ОКЕАНСКАТА И МОРСКАТА ВОДА И ФОРМИ НА РЕЛЕФА

  • АБРАЗИЯ – това е рушителната дейност на океанската и морската вода.

Формите на релефа са:

АБРАЗИОННИ НИШИ – вдлъбнатини по скалистите океански брегове;

АБРАЗИОННИ ТЕРАСИ – образувани заравнености по скалните брегове;

КЛИФОВЕ – това е стръмен скален морски бряг;

ПОЛУОСТРОВИ – врязана в морето или океана суша;

ОСТРОВИ – суша, оградена от всички страни с вода;

ПРОВЛАК- -тясна ивица вода между две суши;

ЗАЛИВИ – вдадена в сушата вода;

ПЯСЪЧНИ КОСИ – тясна наносна ивица, отделяща една лагуна от по-голям воден басейн;

ЛАГУНА – част от голям воден басейн, в която не се влива река, отделена чрез пясъчна коса;

ЛИМАН – залято от морската вода речно устие, отделено чрез пясъчна коса;ПРОЦЕСИ

ФОРМИ НА РЕЛЕФА

ДЕНУДАЦИЯ

свлачища, срутища, земни пирамиди

КОРАЗИЯЕОЛИЧНИ ФОРМИ

( действие на вятъра )

каменни пустини, каменни реки,

пясъчни пустини, дюни;

ЕРОЗИЯ ( действие на течащата вода )

ерозионни бразди, ровини, дол,

речни долини, водопади, прагове, бързеи, меандри, проломи, речни тераси ждрела, каньони;

ОКАРСТВЯВАНЕ

( химично действие на водата )

ОТКРИТ КАРСТ – кари, валог, увал,

въртоп, понор;

ПОДЗЕМЕН КАРСТ – пещери, сталактити

сталагмити, сталактони;

ЕКЗАРАЦИЯ (дейност на ледниците )


циркус, карлинг,

трогови долини, морени;

АБРАЗИЯ (дейност на океанската и морската вода )

абразионна ниши, клиф, полуостров,

абразионна тераса, остров, провлак,

залив, пясъчна коса, лагуна, лиман;ПЕДОСФЕРА

ПОЧВЕНАТА ПОКРИВКА НА ЗЕМЯТА

1.ПОЧВООБРАЗУВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

Почвообразуването е процес, при който се осъществява обмен на вещества и енергия между живите организми и изветрителната покривка.

ПОЧВА – това е най-горният повърхностен слой на литосферата, който притежава свойството плодородие.

2.ФАКТОРИ НА ПОЧВООБРАЗУВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС.

а/ СКАЛИТЕ И ИЗВЕТРИТЕЛНАТА ПОКРИВКА – от тях зависи физичният и химичният състав на почвата и нейните свойства.

б/ КЛИМАТ – температурата оказва влияние при формирането на изветрителната кора и върху дебелината на почвената покривка, а влагата е необходимото условие за разлагане на органичните вещества.

в/ РЕЛЕФ – влияние оказва наклона на земната повърхност. Ако е по-голям, то изветрителната покривка се отнася от валежите и се създават условия за развитие на ерозия. Равнинният релеф е най-подходящ за почвообразувателния процес.

г/ РАСТИТЕЛНА ПОКРИВКА – тя влияе чрез кореновата си система и е основа за образуването на хумуса.

д/ ЖИВОТИНСКИ СВЯТ – влияе при разместването на минералните и органичните частици. Голяма роля играят полските мишки, къртиците, лалугерите, мравките, червеите.

е/ МИКРООРГАНИЗМИТЕ – те разлагат растителните останки и осигуряват минералните соли и внасят азот от въздуха.

ж/ АНТРОПОГЕННА ДЕЙНОСТ – има положително и отрицателно влияние.

3. СЪСТАВ, СТРОЕЖ И СВОЙСТВА НА ПОЧВАТА.

а/ СЪСТАВ – нейният състав е минерален и органичен ( хумус ).

б/ СТРОЕЖ – състои се от минерални частици с малки празнини, наречени пори, по които влиза вода.

в/ СВОЙСТВА:

  • МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА – той зависи от размера и формата на почвените частици.

Ако частиците са по-едри, плътността е по – малка и почвата е по-рохка. Ако те са по малки, то плътността е по – голяма. По механичен състав почвите биват:

ГЛИНЕСТИ; ПЕСЪКЛИВИ;

  • ХИМИЧЕН СЪСТАВ – той зависи от състава на скалите.

  • ЦВЯТ – той се определя от механичния и химичния състав. Влияние оказва и съдържа-

Геосферен строеж на Земята facebook image
Публикувано от: Огнян Михалев

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.