Забравена парола?
Начало на реферати

Геоикономика и регионално развитие


1.РИ като наука, същност, съдър., предмети, обекти, задачи.

РИ е наука, к. изучава икон. на териториите. Обект на изучаване е територията, а премет: природн. елемент, демогр. елем. и терит. стопанство. Т.е. РИ изучава взаимод. На природ., демогр. и иконом. явления в конкретни времеви и терит. граници. В р-ето на РИ се набл. 3 етапа: 1) описателен период – до кр. на 14 нач. на 15в.- описване на посещавани и открити територии; 2) обяснителен период – 15в.-18в.- възниква ? за какво служат откритите територии; 3) конструктивен период – от 19в. до сега – повеждане на Рполитика, разраб. на стратегии, планове и др. Необх. от РИ произтича от: огр. ресурси; демографията; глоб. проблеми; НТП; отцеляване на цивилизацията. Задачи на РИ: райониране на света в зависимост от ресурсния потенциал; пеодол на различията в жизн стандарти и ОС в разл региони и създ на правни норми; ефективно изпилзв на ресурсите, достигане на синергичен ефект; целево насочване на инвестициите; трансфер на опит; усъвър на АТД; вкл на райони в м/унар ИП; усъвър на адм обслужване. РИ е не само теор., но и практическа наука. Тя се прилага от М на терит р-е и от МФ. РИ е аналитична, а не описателна наука. Има за цел да анализ. прир, демогр, и икон х-ки на районите и да подпом за вземане на упр. решения.


2. Терит., като жизнено простр. и обект на изуч.

Терит е база и източник на р-е на вс. 1 страна. Теорит. регионалисти са разкрили изкл богато съдър на понятието терит. : Т като релеф; Т като почвено богатство; Т като климат; като източник на пол. изкопаеми и мин. ресурси; място където има движ на капитали стоки и усл и раб сила; като база за икон р-е; като геопол пространство; Т във военно-пол аспект и др.


7. Локализац. фактори

Териториални ф-ри: мат.-веществени елементи на производството; реализ. на готова продукция; население; селище; инфрастр.; опазване на ОС; пр.условия. Извънетерит.ф-ри: НТП; форми на общ.орг. на производството; МИО и икон.интеграция; ф-р време; страт.ф-р и др. Преки ф-ри- това са тези ф-ри, к.могат да се измерват количествено. Косвени ф-ри – трудно измерими количествено. Суровинен ф-р, трудов ф-р, р-ето на И, пазарът като ф–р, конкурент.среда, ОС.
8. Критерии за локализация

Количеств.оценка на ф-рите за Л се представят от с-ма от показатели, за к. е необходимо да се х-зират с: пълнота; измеримост; недвусми- сленост; устойчивост; оптимален брой. Критерии-целеви ф-ии, чиито стойности определят приемането на реш.за Л. Едни от най-изполваните критерии са : съвкупните р-ди за изгражд.и експлоат. на обекта и трансп.р-ди. По принцип съществува повече от 1 варианти за разполож.на конкр.обект. За това се избира този с най-добри показатели. Съществ.методика за получаване на компл.оценка за отд.варианти, к.има 5 етапа: 1) избиране на критерии за Л; 2) пресм.на отклоненията за всяка терит.единица; 3) избира се точка еталон; 4) изчисл.се разстоянието на вс.терит. с т.еталон; 5) пресмята се многомерния показател. Има разл.показатели за избор на нас.място и стр.площадка. Нас.място: ресурсна осигур.; оценка на концентр. и спец.на производството; насоките на р-е на ТЕ; оценка на раб.сила; И; конкр.среда; трансп.осигуреност. Строит.площадка: оценка на парцела; геоложка оценка; отстояние от ел източници, ВИК и др.; близост до техн.И; достъп до обекта; отстояние от др подобни обекти.
9. Оценка от ефекта на Л.

Има 2 вида оценка:предварителна и последваща. Предварителната засяга преди всичко икономическ.ефект( спест.на данъци; финансови преференции и др.). Предв.оценка на еколог.и соц.ефект са в обсега на орг.на местно самоупр. Тези оценки се правят с помоща на експерт. Предв.оценка за очаквания ефект има за цел да покаже (+) или (-) ще е ефекта от Л на дад.обект. начинът на предст.на предв.оценка има за цел да спечели общ.мнение, к.играе важна роля за осъществ.на мащабни проекти. Предв.оценка се използва за сравняване на различ.варианти за разполагане. Икономията от р-ди за предв.оценка увелич.риска от загуби, к.имат времево, финан. и полит.измерение. Последв.оценка има знач.за действията на инвеститора и нас.пункт. При нея се съпост. реал.резулт. с с тези от предв.оценка. Ако обекта се реЛ, тогава се сравняват реал.рез. с тези от предишния пункт.10. Методи за проучв.на общ.мнение при Л.

  1. изчерпателно допитване- допитване до вс.жители на нас.място. Изискват се мн.време и средства.

  2. Извадково проучване- допитване до мнението на определена, избрана на рал.п-п група от хора. Този метод може да се възложи на НСИ и др.спец.фирми.

  3. Дискусии – разл.дискусии с различни гр.от хора. Трябва да се осигури представителство на високо ниво.

  4. Анкети , чрез писма,покани,вестници, табла,телевизия.

  5. Анкети чрез интернет- малък разход на средства и време, но няма представителен х-р.

Резулт.от тези методи трябва да се оповестят публично, ако пробема засяга голяма група хора или преизвиква масов интерес.6. Л.п-с. Същност. Теории за Л.

Л- п-с на местно установяване на 1 произв/ дейност. П-с да намерим най-подх.място за изграждане на 1 предприятие. РеЛ- преместване на 1 ппоизв. От 1 място в друго. Тези п-си са свързани с голямо колич.капитали и за това произв.трябва да носи печалба. Поради тази причина се разработват мн.варианти и се избира най-оптималния. П-сът на Л е съчетание от 2 подс-ми: обект на Л (предприятието) и среда на Л ( ТЕ ). Първоначално предпр. Имат субективен х-р, но в кр.на ХІХв.нач.на ХХв. защитават интересите на инвеститорите и се подчиняват на НТП. Теории – 1) модел за Лна СС- Йохан Тюнен (1826). Градът е разположен в среда, а около него в концентрични кръгове са разположени 6 зони ( зеленчуци, зърно, животни, фураж, трайни насаждения и гори, неизползваеми земи); 2) Л на пом.п-во – Лаундхард (1886) разполижение на предприятието в средата на триъгълник ( суровина, пазара, раб.сила); 3) Т за най-малките пр.р-ди – избира се това място с най-малките пр.р-ди; 4) Т за разполагане на пазарите – предп. се рзполага там където ще се реализира готовата продукция; 5) Т за централните места – разположение в гоеми градове и центрове; 6) Т на пром.комплекси – Изарт- индекс на Л. L=(Ri/R)/(Ni/N).
11. Икон.обосновка на Л.

Икон.обосновка минава през 4 етапа: 1) тех.-икон.обосновка на обекта- опред. се какво ще се произвежда,асортимента, прави се маркет.проучване и се опред.потребностите, опред.се номенклатурата, раб.състав, технолог и орг. на п-вото; 2) избор на макрорайон за Л- инфо за нац.и рег.икон., потреб.капацитет, внос/износ и др.; 3)избор на микрорайон- опр.се селището за разполож.на предр., анализира се ресурс.обезпеченост, възм.за коопериране и др.;4) определяне на площадка- геол.х-ка, И, градоустр.х-ка.3. АТД

Съгласно К на РБ страната се дели на области и общини. Общината се прием като осн.АТЕ, в к.се осъщ.местно самоупр. Според З за АТУ се опр. И др АТЕ- кметства и райони, к.се създ.на терит.на общините. АТЕ имат свои терит, граници, наименование и адм.център. Област- в РБ има 28 области, всяка от к.обхваща няколко общини, нейната терит.е терит.на отд.общини. границите на областите се решват от МС. Наименованието й съвпада с наименованието на адм.център. Община- в РБ има 262 общини. За да е създаде 1 община е необх.да се изпълнят мн условия, но 1 от тях е мин.6000души. Създаване, промяна и закриване на община се решава от МС. Преименуването се осъщ. от Президента. Район- обазува се на част от терит.на 1 община. Наименованието му се опр.от акта за създаването му. София-24, Пловдив – 6, Варна-5. Кметство- създава се на терит.на 1 община и се състои от 1 или повече нас.места. Наимен.се опр.от това на нас.място.

Геоикономика и регионално развитие facebook image
Публикувано от: Станка Петкова

Are poor people poor or just lazy? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.