Начало на реферати

Географско положение и граници на България


ÃÅÎÃÐÀÔÑÊÈ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß


Êðàéíè òî÷êè

Àäìèíèñòðàòèâíà îáùèíà

Ñåâåðíà ãåîãðàôñêà

øèðèíà

Èçòî÷íà ãåîãðàôñêà äúëæèíà

Óñòèåòî íà Òèìîê

Áðåãîâî

44î13/

22î40/

Âðúõ Âåéêàòà

Êèðêîâî

41î14/

25î17/

Íîñ Øàáëà

Øàáëà

43î32/

28î37/

Âðúõ Êèòêà

Êþñòåíäèë

42î19/

22î22/Географско положение и граници на България facebook image
Публикувано от: Димитър Михаилов

Раднево 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.