Забравена парола?
Начало на реферати

Газообразно състояние на веществата


Газообразно състояние
1. Обща характеристика:


В-вата в това състояние са изградени от атоми (при благородните газове) или от молекули с неполярни или слабополярни молекули.

Газовете нямат собствен обем и форма и се стремят да заемат обема и формата, които им се предоставят. Те са със сравнително малка плътност и скоростта на дифузията между тях е голяма.

Тези характерни с-ва се обуславят от строежа на газовете. Между частиците на газа действат незначителни сили на привличане. Междумолекулните сили при тях са по-слаби в сравнение с топлинното движение на частиците им. Това е причината частиците на газа да се намират на голямо, не точно определено разстояние една от друга, а също за хаотичното им движение. Ето защо газовете лесно се свиват.2.Идеален газ:


Ако един газ е мн. Разреден, т.е намира се при ниско налягане, разстоянието между частиците му е мн. Голямо, а действащите сили между тях- пренебрежимо малки. При това общият обен ма частиците на газа може да се пренебрегне, тъй като е мн. Малък в сравнение с обема, който заема газа. Ето защо при разглеждането на подобна газова с-ма, намираща се при висока температура и ниско налягане (p -->0) е възможно частиците й да се разглеждат като материални точки, т.е приема се че газовите частици нямат собствен обем, но имат маса и скорост. Такава идеализирана моделна газова с-ма се нарича идеален газ.

С-вата на идеалните газове зависят единствено от величините- налягане, температура, обем и маса.

Известно е че налягането се определя от бр. На ударите на газовите частици, които попадат за единица време върху единица повърхност на затворен съд; температурата характеризира кинетичната енергия на частиците, а обемът е пространството предоставено на частиците. Състоянието на идеалния газ може да се опише с т.нар уравнение на състоянието (уравнение на Клапейрон-Менделеев):

p.V=R.T

където p е налягането, V- моларният обем, T-абсолютната температура, а R-универсалната(моларната) газова константа (R=8,314J/mol.K). Ако умножим двете страни на уравнението с n (колкичество в-во) ще получим:

p.n.V=n.R.T, но знаем че V=n.V

Газообразно състояние на веществата facebook image
Публикувано от: Йорданка Петрова

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.