Начало на реферати

Функционална и структурна зоология


А. Водата като среда на живот и приспособления за живот в нея.


Рибите, в екологично отношение се поделят обикновено на 4 групи морски, сладководни, проходни и полупроходни.

1.Морски риби (пелагични и придънни). Целият им жизнен цикъл преминава в морето. Такива са селдите, скумриите, акулите, скатовете и др. Морските риби се поделят на о к е а н с к и, живеещи в повърхностния слой на откритите части на океана (много летящи риби, тунци и др.), н е р и т и ч е с к и, населяващи прибрежните морски води (повечето спарови, попчета, писиеви и др.) и дълбоководни или а б и с а л н и.

2.Сладководни риби (речни, блатни и езерни). Те живеят само в сладки води и като правило в солени води не се срещат. Такива са каракудата, щуката, линът, речната пъстърва, мряната и др. Сладководните риби се поделят на: р е о ф и л н и приспособени към живот в течащи води (пъстървата, тлъстакът и др.), и л и м н о ф и л н и приспособени към живот в стоящи води (каракуда, лин и др.). От своя страна както едните, така и другите се разделят на пелагични, придънни и дънни.

3. Проходни риби. За размножаване тези риби преминават от морето в реките или обратно. Такива са есетровите, змиорките, сьомгата, карагьозът и много други.

4. Полупроходни риби. Живеят в долните течения на реките или в полусолените части на морето в предречните устия, но за размножаване и зимуване се придвижват нагоре по течението, ако са речни, или навътре в морето, ако са морски. Такива са шаранът, сомът, щуката, различни видове попчета, писията, морският кефал, атерината и др.

Соли. По отношение на соленоста на водата има някои видове, които са се приспособили към големи осмотични промени. Такива са змиорките, някои пъстървови и други еврихалинни риби. Повечето риби обаче са стенохалинни придържат се винаги само към вода с определена соленост.

Извънредно важен момент, обуславящ възможността на рибите да се приспособяват към живот във вода с различна соленост, е пълното постоянство на вътрешната им среда. Това се постига с развитието на различни осморегулаторни приспособления, регулиращи осмотичното налягане в телесните течности.

Газове. Важно качество на водата като среда на живот са разтворените в нея различни газове и преди всичко на кислород. Поемането на кислород от рибите става както през хрилете, така и чрез кожата, плавателния мехур и червата. Освен кислорода съществено значение за рибите имат и други газове. СО2 в сравнително неголеми количества предизвиква гибелта на рибите. Количеството на СО2 във водата се намира в пряка зависимост от количеството на водородните йони. С увеличаване на киселинността на водата се намалява интензивността на газовата обмяна.Особено важно също така е и съдържанието във водата на някои отровни газове сероводород, метан и др. Създадат ли се условия за образуването им, водата става негодна за живот.

Температура. Температурата на водата е от първостепенно значение за живота на рибите. Както и останалите пойкилотермни животни (с непостоянна телесна температура), активността на рибите се намира в тясна зависимост от температурата на обкръжаващата среда. При повечето риби температурата на тялото се различава от температурата на околната среда с 0,5 - 1,0С. Различните видове риби могат да живеят при най-различни температури. Най-високата температура (52С) понася рибката Ципринодон (Cyprinodon macularius), която се среща в термалните води на Калифорния. От друга страна каракудата и черната рибка (рибка от блатата на Чукотския п-в и Аляска) издържат даже и на минусови температури при условие, че телесните им течности не замръзват. Някои риби са приспособени към определени,

Функционална и структурна зоология facebook image
Публикувано от: Димитър Георгиев

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.