Забравена парола?
Начало на реферати

Функции в Excel


Групи с най-широко приложение:

Math&Тrig - (математически и тригонометрични). Имената на функциите в тази група са същите или много близки до познатите означения в математиката. Най-често използвани функции са:

- LOG10 и LN - изчисляване на логаритъм при основа 10 и е (Неперово число, служещо за основа на натуралните логаритми).

- EXP - експоненциална функция.

- Прави и обратни тригонометрични функции - SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN. Нека отбележим, че тези функции работят с ъгли, представени в радиани. За улеснение на потребителя могат да се използват двете функции за преобразуване на ъгъл от градуси в радиани (RADIANS) и обратно (DEGREES).

- SUM и SUMQ - Изчисляване на сума и сума от квадратите на група от стойности.

- ROUND - закръгляване на реално число до желан брой знаци след десетичната запетая.

- RAND - Генератор на случайни числа в интервала (0,1)

- MDETERM, MINVERSE - две важни функции за работа с матрици. С първата от тях може да се определи детерминанта, а с втората - инверсна на дадена матрица.

Statistical (статистически) функции.

- MIN, MAX - намиране на минимална, максимална стойност.

- AVERAGE, GEOMEAN - определяне на средно-аритметична и средно-геометрична стойност.

- COVAR, DEVSQ, CORREL - изчисляване на ковариация, средно-квадратично отклонение, корелационен коефициент.

Logical (логически) функции. Използват се за анализ на данни. Данните се анализират с помощта на логически изрази. Те могат да бъдат съставени от аритметични изрази, свързани със знаците за сравнение (<,=,>) или с логически функции. Чрез логическия израз се задава условие, с което могат да се анализират данните, разположени в таблица. В резултат на изпълнението на даден логически израз могат да се получат 2 стойности: ТRUE - истина, т.е. условието е изпълнено и FALSE - неистина, условието не е изпълнено. Най-често използвани логически функции в Excel:

- АND - логическо И. Получава се стойност ТRUE, ако всичките u аргументи (логически изрази) са ТRUE, в противен случай е FALSE.

- OR - логическо ИЛИ. Получава се стойност ТRUE, ако поне един от аргументите u е ТRUE.

- IF - означава АКО Общият формат на тази функция е :

IF (логически израз; текст1; текст2) - в случай, че резултатът е ТRUE, то се отпечатва текст1 (произволен текст, зададен от потребителя), в противен случай - FALSE се отпечатва текст2.

Функциите AND, OR и NOT се използват като вложени във функцията IF за изчисляване на по-сложни тестови изрази Пример:

=IF(AND(<подусловие1> ;<подусловие1>;);текст1; текст2


Работа с обекти в Excel

Mеню Insert

- Cells, Row, Columns

- Worksheet, Chart, Macro

- Page Break (!)

- Picture - добавяне на графични файлове (снимки, картини, чертежи и др.)

- Object - добавяне на обекти. Oтваря се диалогов прозорец с 2 полета:

Функции в Excel facebook image
Публикувано от: Любомир Христов

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.