Забравена парола?
Начало на реферати

Фундаментален анализДивидент на една акция = Общ размер на обявените дивиденти
Брой на реализираните акции

Дивидент на една акция

=

Общ размер на обявените дивиденти

Брой на реализираните акции

б) Доходът на една акция в процент. Може да бъде установен на базата на номиналната и на пазарната стойност на акцията:

Доход на една акция в процент на база номиналната стойност

=

Размер на дивидентите на една акция * 100

Номинална стойност на акцията


Доход на една акция в процент на база пазарната стойност

=

Размер на дивидентите на една акция * 100

Пазарна стойност на акцията

Величината на дохода на една акция в процент на база пазарна стойност може да бъде установена и по разгърнатата формула:

Доход на една акция в процент на база пазарната стойност

=

Номинална стойност на акцията * Дивидента на база номиналната стойност в процент

Пазарна стойност на акцията

в) Съотношение между пазарната стойност на акцията и нейните дивиденти. Това съотношение е известно като Price / Earnings Ratio или съкратено P/E. Определя се въз основа на зависимостта:

Съотношение между пазарната стойност на акцията и нейната доходност

=

Пазарна стойност на една акция

Дивидентите на една акция

Това съотношение е особено важно, поради което намира място в бюлетините на множество фондови борси. Ежедневното проследяване на неговото равнище дава възможност да се преценява и развитието на съответните дружества.
г) Вътрешна стойност на една акция. Определя се въз основа на формулата:

Вътрешна стойност на една акция

=

Собственият капитал на дружеството

Броят на емитираните акции

д) Инвестиционна стойност на ценните книжа (стойност на капиталовложението). Използва се за да се прецени каква цена може да се плати за покупка на дадена ценна книга при известен размер на получавания доход от нея и средното равнище на лихвата на капиталовия пазар или средната лихва на дружествените облигации:

Инвестиционна стойност на ценните книжа

=

Доход от ценните книжа * Номинална стойност на ценните книжа

Средната лихва на капиталовия пазар

В зависимост от конкретните цели, наличната информация и спецификата на стопанската дейност могат да се използват и други съотношения и коефициенти.

9.4.3. Анализ на корпоративните дългови ценни книжа
Анализът на дълговите ценни книжа се отличава с известна особеност. И при тях важна значение има състоянието на дружеството, което ги емитира. Особено значение имат оценките за ликвидността на дружеството, от която в много голяма степен се предопределя своевременното изплащане на лихвите, както и на номиналната стойност на ценните книжа. Заедно с това съществена роля играе и положението на пазара на дългови ценни книжа и особено на лихвеното равнище.
При анализа на дълговите ценни книжа често се използват и кредитните рейтинги. Те се разработват от специални рейтингови фирми. Широко известни са американските фирми Стандарт и Пуърс (Standard and Poors) и Мудис (Moodys), които оценяват широк кръг дългови фондови инструменти. На базата на кредитните рейтинги може сравнително бързо да се получи представа както за степента на риска, свързан с дълговите ценни книжа, така и за тяхната ликвидност. Кредитните рейтинги дават възможност за сравнителен анализ на различни видове дългови инструменти. Те могат да повлияят съществено и върху стойността на ценните книжа, тъй като инвеститорите се съобразяват с тях при сделките на фондовия пазар.

Фундаментален анализ facebook image
Публикувано от: Николай Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.