Забравена парола?
Начало на реферати

Фундаментален анализ


предлагат найизгодни условия за инвестиране. Основен проблем при извършването на анализа на фирмено равнище е осигуряването на достатъчно информация за финансовоикономическото състояние на съответните дружества, тъй като значителна част от тази информация има конфиденциален характер.
Един от основните източници на информация са данните от годишните, тримесечните и месечни отчети за стопанската дейност на фирмата. Акционерните дружества са задължени да публикуват ежегодно своите счетоводни баланси, приходи и разходи. Друг източник на информация са материалите и сведенията, които дружеството публикува под различни форми доклади, обзори, справочници и други. Тези материали могат да бъдат издавани самостоятелно или да бъдат публикувани в пресата и други печатни издания, както и да бъдат предоставени чрез Интернет. Интересни данни могат да се съдържат и в публични изказвания на ръководителите или други представители на дружеството.
Характерно е, че повечето дружества предоставят значителна по обем информация за своята дейност с оглед да привлекат вниманието и засилят интереса на клиентите към предлаганите от тях стоки и услуги; да спечелят и засилят доверието към себе си на своите доставчици и на финансовите институции за да постигнат поблагоприятни условия за доставка на материални ресурси и получаване на кредити; за отклоняване на конкурентите от дейности, за които те вече са започнали реализация на проекти; за подобряване на самочувствието и повишаване на мотивацията на собствения им персонал.
Важен източник на информация са изследванията на правителствени и неправителствени специализирани организации, публикации в пресата и други. Специален интерес представляват изследванията, доколкото се оповестяват, на останалите участници на пазара на ценни книжа.
Анализът на фирмено равнище трябва да разкрие не само текущото финансово икономическо състояние на дружеството, но и перспективите за неговото развитие. Целесъобразно е анализът да обхване не само основни финансови съотношения и коефициенти, но и технологичното равнище на производството, иновациите, мащабите на влаганите инвестиции, условията за доставка на ресурси и за реализацията на продукцията както и очакваните бъдещи изменения в тези направления. Конкретният обхват и съдържание на анализа на дадено дружество се определя в зависимост от инвестиционните цели, наличната информация, отрасловата специфика на дейността, квалификацията на експертите и други фактори. Въпреки голямото разнообразие на провежданите анализи могат да се изведат някои общи положения, основни етапи и методики за изчисляване на ключови финансово-икономически показатели. По-нататък анализът на фирмено равнище ще бъде представен в два основни етапа. На първия етап ще се анализира финансовото състояние на дружеството. На втория етап обект на анализа ще бъде потенциала на акциите на дружеството.

9.4.1. Анализ на финансовото състояние на дружеството
Анализът на финансовото състояние на дружеството предполага да се проучат редица показатели, които характеризират основните отношения и тенденции, несвойствените колебания и процеси, главните резултати от бъдещото развитие. В процеса на анализа трябва да се разкрият основните причинно-следствени връзки, да се установят главните фактори на развитието и да се определи тяхното влияние. Необходимо е да се оцени доколко постигнатите резултати съответстват на фирмения потенциал, в каква степен се създават условия за използване на очертаващите се пред фирмата възможности в перспектива.
Анализът трябва да обхване основните показатели равнището на рентабилността и ефективността, ликвидността, финансовата автономност, обръщаемостта на материалните запаси, събирането на вземанията и погасяването на задълженията. В процеса на анализа специално внимание трябва се отдели на динамиката на приходите, разходите, финансовите резултати, паричните потоци, активите, пасивите и собствения капитал. От динамиката на тези величини непосредствено зависи изменението и на показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност и други
Показателите за ликвидност са количествени характеристики на способността на предприятието да изплаща краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи.
Показателите за ликвидност са:

Коефициент на обща ликвидност

=

Краткотрайни (краткосрочни) активи

Краткосрочни задълженияКоефициент на бърза ликвидност

=

Краткосрочни вземания + Краткосрочни финансови активи + Парични средства

Краткосрочни задължения


Коефициент на незабавна ликвидност

=

Краткосрочни финансови активи + Парични средства

Краткосрочни задължения


Коефициент на абсолютна ликвидност

=

Парични средства

Краткосрочни задължения

Анализът на ликвидността е важна предпоставка за правилната оценка на текущото финансово състояние на фирмата. Влошаването на ликвидността може да доведе до неплатежоспособност на фирмата, което при определени условия може да даде основание на нейните кредитори да поискат по установения законов ред обявяването й в ликвидация. Това налага на анализа на ликвидността да се отделя изключително внимание. Този проблем е особено остър, тъй като при изпадане на фирмата в неплатежоспособност възможностите за маневриране и намиране на изход обикновено са малки поради кратките срокове.
Важно значение за инвеститорите има и възможността на фирмата да генерира доходи, тъй като от това зависи доколко дружеството ще може да изпълнява своевременно своите ангажименти по облигационните заеми и привилегированите акции, както и да формира по-високи дивиденти и да увеличава стойността на активите си. Особен интерес в това отношение представляват показателите за рентабилност и за ефективност.
Показателите за рентабилност са:

Коефициент на рентабилност на приходите от продажбите

=

Финансов резултат

Нетен размер на приходите от продажби


Коефициент на рентабилност на собствения капитал

=

Финансов резултат

Собствен капитал


Коефициент на рентабилност на пасивите

=

Финансов резултат

Пасиви


Коефициент на капитализация на активите

=

Финансов резултат

Сума на реалните активи

Коефициентите на рентабилност са положителни величини, когато финансовият резултат е печалба, и отрицателни, когато финансовият резултат е загуба. Отрицателните величини показват степента на декапитализация на фирмата. При определяне на коефициента на капитализация на активите се взема предвид сумата на реалните активи, която се определя като разлика между общата сума на активите и невнесения капитал.
Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между приходите и разходите на предприятието.

Коефициент на ефективност на разходите

=

Приходи

Разходи


Коефициент на ефективност на приходите

=

Разходи

Приходи

Трябва да се отбележи, че коефициентът на ефективност на разходите и коефициентът на ефективност на приходите са реципрочни величини и имат еднаква познавателна стойност. Разликата между тях е във величината на коефициентите и насоката на тяхното изменение. При положителен финансов резултат коефициентът на ефективност на разходите е над единица и неговото повишаване показва подобряване на финансовите резултати. В същия случай коефициентът на ефективност на приходите е под единица и неговото намаление отразява подобряването на финансовите резултати. При отрицателен финансов резултат е обратното коефициентът на ефективност на разходите е под единица, а коефициентът на ефективност на приходите е над единица. Използването на единия или другия показател е въпрос на конкретен избор и няма принципно значение.
Показателите за финансова автономност характеризират финансовата независимост на фирмата от кредитори. В този случай се използват показателите:

Коефициент на финансова автономност

=

Собствен капитал

Пасиви


Коефициент на задлъжнялост

=

Пасиви

Собствен капитал

Както при определянето на ефективността, така и тук двата показателя имат еднаква познавателна стойност, тъй като са реципрочни величини.
Показателите за обръщаемост на материалните краткотрайни активи, които характеризират ефективността от използването на тази група активи, са

Времетраене на един оборот в дни

=

Средна наличност на материалните краткотрайни активи * 360

Нетен размер на приходите от продажбиБрой на оборотите

=

Нетен размер на приходите от продажби

Средна наличност на материалните краткотрайни активиЗаетост на материалните краткотрайни активи

=

Средна наличност на материалните краткотрайни активи

Нетен размер на приходите от продажби

Както се вижда, равнището и на трите показателя се определя от едни и същи величини, поради което те имат еднаква познавателна стойност.
Показателите за вземанията и погасяването на задълженията разкриват продължителността на уреждане на разчетите на фирмата. Те са:

Период на събиране на вземанията от клиенти

=

Средна наличност на вземанията от клиенти

Нетен размер на приходите от продажби


Период на погасяване на задълженията към доставчици

=

Среден размер на задълженията към доставчици

Сума на доставките

Наред с разгледаните дотук показатели при необходимост могат да се използват и други коефициенти или съотношения с оглед разкриване и оценяване на специфични страни от дейността на съответната фирма.
В процеса на анализа е целесъобразно да се проследи изменението на показателите през достатъчно представителен отчетен период 4-5 години. Това ще даде поясна представа за тенденциите в изменението на показателите и ще допринесе за поправилна оценка на тези тенденции. Целесъобразно е също да се извърши съпоставка на отделни показатели със съответните показатели в други фирми от същия отрасъл или други сфери. Сравнителният анализ с други фирми може да помогне за попълното характеризиране на конкурентността на фирмата, както и за поправилната оценка на насоките за нейното развитие.

9.4.2. Анализ на потенциала на акциите на дружеството
На втория етап на фирмения анализ вниманието е насочено към редица показатели пряко свързани с акциите: номинална цена на акциите, пазарния курс на акциите, размера на дивидентите и други. Особен интерес представляват следните показатели:
а) Дивидентите на една акция. Тяхното равнище зависи непосредствено от общия размер на обявените от дружеството дивиденти и броя на акциите, които са притежание на акционерите. Това означава, че акциите, които не се пласирани, не се вземат предвид. Равнището на дивидентите се определя по формулата:

Фундаментален анализ facebook image
Публикувано от: Николай Димитров

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.