Начало на реферати

Формализацията на българския език и разработката на лингвистичен процесор (морфология


- обучение по българска граматика;

- статистическа обработка на текстове;

- създаване на различни видове речници (на словоформите,

обратен, римен и др.)

С помощтта на представената разработка от основния речник са генерирани всички възможни словоформи. Така полученото множество е разделено на непресичащи се класове в зависимост от граматичните категории. За всеки клас е намерен "еталон", с чиято помощ могат да се различават всички представители на класа. Предложеният подход дава възможност за намаляване обема на основния речник (заменяйки го с "еталонен" такъв)и за разпознаване с определена достоверност на словоформи, за които основната форма отсъствува от речника. Резултатите на това изследване ще бъдат публикувани в следваща работа.

Системата е реализирана на Turbo-Pascal 4. 0 за персонални компютри от типа IBM/PC и работи под управлението на MS - DOS 3. 10 .
Л И Т Е Р А Т У Р А:

[1] Белоногов Г., Новоселов А., Автоматизация процессов

накопления, поиска и обобщения информации. М., Наука, 1979

[2] Вирт Н., Алгоритмы + структуры данных = программы. М.,

Мир 1985

[3] Граматика на съвременния български книжовен език.

Т.2.Морфология. С., БАН, 1983

[4] Кичович М., Декларативное описание словоизменительной

морфологии и морфологический анализ и синтез словоформ

естественных языков., ИИ87, Варна, 21-25 сентебря 1987.

[5] Кръстев Б., Морфология на българския език в 187 типови

таблици. С., НИ, 1984

[6] Любошкина Л. и др., Програмная реализация

морфологического анализа в системе ИНМОС, Программирование, М.,

Формализацията на българския език и разработката на лингвистичен процесор (морфология facebook image

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.