Начало на реферати

Формализацията на българския език и разработката на лингвистичен процесор (морфология


Как се извършва морфологичният анализ. От клавиатурата, или от текстов файл постъпва поредната словоформа за анализ. При намиране на подходящ шаблон в речника, за постъпилата словоформа, по номера на типа на словоизменение (съхраняващ се също в речника) се влиза в таблицата. Според съответните правила, последователно от шаблона се образуват всички словоформи. При съвпадение на някоя от тях с постъпилата за анализ, веднага се определят морфологичните й характеристики. Например при постъпила за анализ словоформа ветровете, първият срещнат шаблон е в*т*р. От него с използуване на правилата от съответната таблица (вж. примера по-горе), последователно се образуват словоформи вятър (осн. форма), вятъра (кратък член), вятърът (пълен член), ветрове(мн. ч. ), ветровете(мн. ч. членувано) и сравняват с ветровете. В резултат получаваме същ. м. р. , мн. ч. , чл. При омонимия се дават всички възможности.


3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЧНИКА

Речникът е организиран под формата на балансирано двоично дърво. Възлите му са записи с ключ - неизменяемата част на всеки шаблон. Шаблони с еднакъв ключ се разполагат в един и същи възел. Неизменяемата част на думата(машинната основа) при тази компютърна обработка не съвпада с граматическата й основа. Машинната основа е еднаква за всички словоформи. Например за вяра е "в" (вяра, вери); за вятър - също "в" (вятър, ветрове) и т. н. По този начин в речника се пази само основната форма и търсенето се извършва с минимален брой сравнения.

Структура на възлите:

type

str = string[21];

chab= string[4];

ref = ^word;

tab = ^ntab;

spi = ^buk;

word = RECORD {Възел на дървото}

key:str;

mask:chab;

ut :tab;

ub :spi;

bal:-1..+1;

Формализацията на българския език и разработката на лингвистичен процесор (морфология facebook image

Увод във функционалното програмиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.