Забравена парола?
Начало на реферати

Фондова борса


Фондова борса
7.1. Характеристика на фондовата борса
Борсовата търговия с ценни книжа е част от фондовия пазар. Фондовите борси са специализирани организации, които осигуряват условия за среща на продавачите и купувачите на ценни книжа и за извършване на сделка с финансови активи. Съществува известно различие между отделните борси произтичащо от правни им статут, активите, които се търгуват, методите на търговия и други характеристики. Тези различия нямат определящо значение за същността на борсовата търговия. Доминиращи в борсовата търговия са редица общи характеристики, по важни от които са:
организираност. Прилаганите правила на борсата и участието в търговията само на професионалисти осигурява висока ефективност на търговската дейност и бързо сключване и изпълнение на сделките;
концентрация. На фондовата борса за кратко време се извършват многобройни сделки с голяма стойност;
ликвидност. Включването на ценните книжа за търговия на борсите силно повишава тяхната ликвидност;
гарантираност. Прилаганите правила и създадените гаранционни фондове осигуряват интересите на участниците в борсовата търговия;
прозрачност. Създадени са условия за проследяване и контрол на всички сделки от тяхното сключване до тяхното изпълнение;
равнопоставеност. Осигурен е еднакъв достъп на всички участници и до пазара и до информацията, предоставяна от борсата;
стандартизация. Широко се прилагат унифицирани правила и процедури за сключване на сделките и разплащане по тях.
Тези и други специфични характеристики на борсовата търговия са определили водещото й място на фондовия пазар. Действително мащабите на борсовата търговия не са еднакви в отделните страни. Те зависят от мащабите и икономическия напредък на страните, от развитието на техните финансови пазари и редица други фактори. Но във всички развити страни борсата играе особено важна роля на фондовия пазар и резултатите в борсовата търговия са основен индикатор за състоянието и развитието на цялата икономика.
На сегашния етап в света действат множество фондови борси с различен обем на извършваните сделки. Редица икономически развити страни имат по повече от една борса. В САЩ функционират седем фондови борси, в Япония и Германия по осем, в Швейцария седем и т.н. Найголемите фондови борси в света са: Нюйоркската, Токийската, Лондонската, Франкфуртската и други. У нас действа една борса Българска фондова борсаСофия АД, която на този етап отговаря на мащабите на капиталовия пазар в страната.
Дейността на фондовата борса има нетърговски характер. Борсата не работи за печалба. Нейните усилия са насочени към създаване на благоприятни условия за широкомащабна и ефективна търговия с финансови активи. Това включва осигуряването и поддържането на необходимата материална база помещения и технически средства, квалифициран персонал, който да обслужва участниците в борсовата търговия, създаване на адекватна организация на търговската дейност и т.н. Поради това и размерът на доходите, който се стреми да получи от предоставената материална база и услуги, са съобразени с необходимите й средства за поддържане на благоприятни условия за търговията с ценни книжа. Борсата не разпределя печалба и нейните членове не получават дивиденти за капитала, който са инвестирали за придобиване на акции на борсата. Ако борсата работеше за печалба това може да доведе до постоянен стремеж да се увеличават различните видове такси и плащания на нейните членове, което би намалило техния интерес от участие в борсовата търговия и би ги насочило към търсене на други форми за сключване на сделки с ценни книжа. Интересът за членство в борсата, което е свързано с инвестирането на средства в покупката на акции, не произтича от очакването за получаване на дивиденти, а от придобиването на правото за извършване на борсови сделки.
Поради ролята и специфичните функции на борсата в икономическия живот нейната дейност е силно регламентирана. Във всички икономически развитие страни като правило се поставят множество изисквания по отношение на учредяването и функционирането на борсата. Редица изисквания се поставят и към членовете на борсата. В законите се съдържат основните изисквания, които в устава и правилника на борсата обикновено са конкретизирани и допълнени. В икономически развитите страни като важно условие за членство в борсата е предварителното получаване по установения ред на разрешение за участие в търговията с ценни книжа. Тези разрешения се издават от съответните държавни органи. У нас за участие в търговията с ценни книжа разрешения се издават от Комисията за финансов надзор.

7.2. Учредяване на фондовата борса
Фондовата борса обикновено се учредява като акционерно дружество. Членове на борсата са преди всичко финансови институции, които активно участват в търговията с ценни книжа. Ролята на държавата в борсовата търговия не е еднаква в отделните страни. В редица европейски страни тя играе определяща роля при формирането на правилата и контрола над борсовата търговия. В САЩ борсовата търговия е полиберална: фондовите борси функционират като саморегулиращи се организации, техни членове са финансови институции, участващи активно на фондовия пазар. Борсовата търговия обикновено се наблюдава и контролира от държавни органи, които лицензират и участниците в сделките с ценни книжа. Според действащата у нас нормативна уредба борсата е акционерно дружество с не помалко от 100 млн. лв. капитал, като наймалко 2/3 от него трябва да са притежание на инвестиционни посредници и институционални инвеститори. За да не се допусне доминиране на отделни лица в дейността на борсата никой акционер не може

Фондова борса facebook image
Публикувано от: Стоян Христов

Анализ и контрола на отпадъчни води от неорганични производства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.