Забравена парола?
Начало на реферати

Фолклорен и художествен текст


6.ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОРЕН И ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ


Фолклорът е култура на етническата общност ,която включва словесномузикални,хореографски и предметни форми на дейносттанахората,вярвания,знания,представи,обреди,обичаи.Тясепроявявавсоциалната,материалната,духовната сфера.Фолклорът съизразява възприемането на света от традиционния човек,той е изражение на самосъзната общност,обособена от мястотоирегионътнаживеене.Основна за фолклора е опозицията свое-чуждо,която есветогледна,социална,нравствена,етическа.Опозицията е отношението към дома и семейството.Тя съществува и в други форми : високо-ниско,дясно-ляво,близо-далеч.Тазо опозиция може да се разчете като добро и зло,живот-смърт,здраве-болест,светъл-тъмен,щастие-нещастие.Фолклорът усвоява митологичните предтсави за време-за миналото,за цикличнатаповторяемост.Времеви маркери са природни бедствия,чума,земетресения,голямо наводнение.

Човекът във фолклора се изразява по родовата си принадлежност.В неговия живот има 3 важни момента към които е причастна цялата общност,раждане,сватба,смърт.Тъждеството м/у име и геройнеезадължително.Действията,поведението,оценките акцентуват в/у ценностното или антиценностното.Героят на фолклора е типов модел на нравствено-социално поведение.Фолклорната творба е с различна жанрова принадлежностпроза(приказнаинеприказна),песни,паремии-гатанки,пословици и поговорки.Тези текстове съдържатпознание,изпълняват социални функции в които има морално разграничение м/у добро и зло,хубост и грозота,присъства идеалът.Измислицата и условността придават естетически характеристики нафолклорн.творба,доминират нравствените послания.Най характерните белези на фолклорния словесен текст сасинкретичност,колективност,устност,традиционност,устойчивостивариативност.Фолклорния текст почти не се променя във времето.Според отношението си към музикатафолклорнитетекстовесамузически(песни),немузически(проза,паремии).Песнитеса,обредни,необредни.Фолклорната проза е сюжетна и безсюжетна.Към сюжетната саприказките(вълшебни,битови,заживотни),преданията,легендите,а към несюжетната паремиите.В битовите приказки има пословици и поговорки ,във вълшебните-гатанки ,песни.

Фолклорната приказка разказва измислени случки с разл.степен на достоверност исразл.персонажи.Предназначението и е да отправи морално послание ,да разграничи доброто от злото,да го представи увлекателно за да изпитат удоволствие слушателите и да повярватвнего.Приказките дават представи за социума и за индивида.Нравственото послание в тях е в резултат от грижата за съхраняване на ценностната с-ма.Приказките са сюжетни,събитията са в хронологичен ред в определено време и място.Героите са главни и второстепенни.Главните герои в приказката са представата на общността за тип поведение,човешки черти и качества.В ролята на персонажвлизатхора,животни и птици,дървета,хали и др.Във фолклорната приказка централния герой винаги е подложен на изпитание,което може да преодолее със свои сили или чужда помощ.Сполуката му облагодетелства него,семейството му и общността.В битовата приказка епизодите са от бита,героите са хора,които постигат сполука със свои сили.Случките са подредени хронологически,с причинна-следствена връзка,времетраене,измеримо с реалните представи за време.В приказките за животни човешкия свят и качества са представени алегорически с ясен смисъл и значение.Обикновено героите имат своя репутация,лисицата-хитруша,вълкът-глупак,мравката работливка.Героите са очовечени и представят човешки типове.

Вълшебната приказка е най-близка до мита.Чрез вълшебни предмети героят се премества във времето и пространството.

Чрез проект ,който сочи равнищата на приказката се изявяват нейните смисъл и значение.Той е следния:

1.Тема,мотиви-темата е обощение на всичко,което се случва в приказката,мотивът се открива в процеса на работа над сюжета или героя.

2.Главния герой-от какъв тип е,как се гради представата за него,какви изпитания преодолява,със свои сили или има помощници,по какъв начин ги преодолява,кои са облагодетелствани от сполуката му,какъв смисъл се крие в действията и поведението на героя.

3.Сюжет-от какъв тип са епизодите,пространство на действието,как е организирано,опозиции,начин на преминаване от едно на друго място,как са разположени сюжетните моменти във времето,последователност,продължителност на действие,функции,логика на

Фолклорен и художествен текст facebook image
Публикувано от: Седат Емин

Подобни материалиФолклорен и художествен текст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.