Забравена парола?
Начало на реферати

физика формули


 1. Последователно свързване:

I = const,

U = U1 + U2,

R = R1 + R2


 1. Успоредно свързване:

U = const;

I = I1 + I2;

 1. Свързване на кондензатори:

  1. Последователно свързване:

 1. Успоредно свързване:

C = C1 + C2
 1. Закон на Кулон , където q1 и q2 големината на неподвижните взаимодействащи си заряди , r разстоянието между зарядите, k коефициент на пропорционалност и .

 2. Характеристики на електричното поле:

  1. Силова характеристика:

   1. Интензитет на електрично поле , където Е интензитет на електричното поле, F силата действаща на пробния заряд, q0 големината на неподвижния пробен заряд;

   2. Интензитет на поле създадено от точков заряд , където q е големината на точков заряд създаващ поле с интензитет Е, r разстоянието от точковия заряд до точката която се разглежда, к коефициент на пропорционалност;

  2. Енергетична характеристика потенциал , къдетоW електричната потенциална енергия, А работата, v потенциал на полето.

  3. Напрежение (потенциална разлика) между две точки M и N U = vM vN

  4. Връзка между интензитет и напрежение в еднородно (хомогенно) поле U = E . d, където d е разстоянието между двете точки. Например: разстоянието между плочите на кондензатор.

 3. Силови линии:

  1. Посока на силовите линии:

 1. Посока на силата Посоката на сила действаща на положителен заряд е по посоката на интензитета, а действаща на отрицателен заряд обратна на интензитета на полето

 2. Потенциала намалява по посока на силовите линии на полето. Например:

 1. Свойства на електростатичното равновесие:

  1. Интензитета на полето вътре в проводника е равно на нула;

  2. Извън проводника силовите линии са перпендикулярни на повърхността на проводника;

  3. Некомпенсираните заряди се натрупват на повърхността на проводника;

  4. Най-много заряди се натрупват в изпъкналите части на проводника;

  5. Потенциала във всяка точка от повърхността на проводника е един и същ (такава повърхност се нарича еквипотенциална).

 2. Кондензатори:

  1. Капацитет на кондензатор: ;

  2. Капацитет на плосък кондензатор: , където S площ на плочите на кондензатора, d разстояние между тях, e електрична константа която е приблизително равна на 8,85. 10 -12 C2/N.m2, e0 диелектрична проницаемост на средата (диелектричната проницаемост на средата е величина която показва с колко се е променил капацитета на кондензатора, ако между плочите има диелектрик т.е., където C капацитета на кондензатор запълнен с диелектрик, C0 капацитет на кондензатор, между плочите на които има въздух;

  3. Енергия на зареден кондензатор или , където q заряда на кондензатора, U напрежението му, С капацитета.

 3. Електричен ток:

физика формули facebook image
Публикувано от: Николинка Георгиева

Подобни материалифизика формули 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.