Забравена парола?
Начало на реферати

физика формули


Закон на Шарл: или

 1. Изотермен процес: Процес при който температурата остава постоянна величина (Т=const). Графично представяне (на фигурата).

Закон на Бойл-Мариот: или p1V1 = p2V2.

  1. Адиабатен процес: Процес при които системата не обменя топлина с околната среда. Уравнението на състоянието има следния вид:

 1. Идеален газ Газ при който частиците взаимодействат помежду си само с удари.

III. Преходи между агрегатните състояния

 1. Процес на топене:

ЗАБЕЛЕЖКА: На горната фигура с (1) сме означили графиката на топене на аморфно твърдо тяло, а с (2) топенето на кристално твърдо тяло.

 1. Количество топлина Q = c.m.(t t0), където с специфично количество топлина, m масата на веществото, t крайната температура, t0 началната температура.

 2. Специфична топлина на:

  1. Топене Q = k.m, където k специфична топлина на топене;

  2. Изпарение Q = r.m, където r специфична топлина на изпарение;

  3. Горене Q = q.m, където q специфична топлина на горене;

 3. Основно калориметрично уравнение Qполучена = Qотдадена .

 4. Коефициент на полезно действие на нагревател

 5. Работа извършена от газ при изобарен процес : , където

Графично работата се представя с лицето на областта под линията (виж чертежа)

 1. Първи принцип на Термодинамиката , където А работата извършена от газа, А работата извършена от околната среда върху газа.

IV. Механични трептения и вълни

 1. Хармонични трептения:

  1. Определение трептение което се извършва под действие на връщаща сила;

  2. Равновесно положение точката в която тялото спира движението си;

  3. Амплитуда (А) максималното отклонение от равновесното положение;

  4. Период на трептене (Т) времето за което тялото се връща в първоначалното си положение;

  5. Честота (m) броят на трептенията за единица време;

  6. Връзка между период и честота ;

  7. Закон на Хук Fe = k x, където Fe сила на еластичност, х отклонение на тялото от равновесното положение, к коефициент на еластичност;

  8. Връщаща сила Сила която е пропорционална на отклонението и се изчислява от формулата F = k x. Тя е насочена винаги към равновесното положение на тялото (тази сила причинява хармоничните трептения);

  9. Кинетична енергия на деформирана пружина ;

  10. Потенциална енергия на деформирана пружина , където к коефициент на еластичност на пружината, х разтягането на пружината;

  11. Закон за запазване на механичната енергия при деформация на пружината .

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждаме движението на математично махало, закона за запазване на пълната механична енергия има вида за механична система ( виж I. 7. d. B )

 1. Махала:

  1. Пружинно махало Тяло закачено на пружина. Периодът на това махало се определя от формулата , където m масата на тялото закачено на пружината, к коефициента на деформация на пружината;

  2. Математично махало Тяло с малка маса закачено на дълга неразтеглива нишка и отклоняващо се на малки ъгли. Периодът на това махало се определя от формулата , където l дължината на нишката на махалото, g земното ускорение

 2. Вълни връзка между честота, скорост и дължина на вълната се изразява със следната формула , където k дължината на вълната, с скоростта и, m честотата на вълната.

V. Електричество

 1. Свързване на консуматори:

физика формули facebook image
Публикувано от: Николинка Георгиева

Подобни материалифизика формули 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.