Забравена парола?
Начало на реферати

физика формули


5 стр.

Учебен център СОЛЕМА

обучение по математика, физика, български и английски език, компютър

адрес: гр.София, ж.к. Надежда, бл. 335, вх. Г : 37 99 54 (вечер), г-н Станев; e-mail: solema@gbg.bg

=================================================================================================

I. Механика

 1. Равномерно движение:

  1. Закон за скоростта: v=const;

  2. Закон за пътя: s=vt 1. Равнопроменливо движение:

  1. закон за скоростта:

  2. закон за пътя:

ЗАБЕЛЕЖКА: В горните формули знака + се отнася за равноускорително движение, а - за равнозакъснително движение.

 1. Хвърлено тяло (във всички формули надолу имаме следните означения: s0 начална координата на тялото; g земно ускорение; v0 начална скорост):

  1. надолу (свободно падане)

   1. без начална скорост:

    • закон за скоростта:

v=g.t

 • закон за пътя:

 1. с начална скорост:

 1. вертикално нагоре:

 1. под ъгъл спрямо хоризонта Това движение може да се разглежда като две праволинейни движения: равномерно движение в хоризонтално направление (ax=0), равнопроменливо движение във вертикално направление (ay = 0). Тялото се движи по парабола.


 • закон за скоростта:

 • закон за пътя:

 1. Принципи на механиката:

  1. I принцип всяко тяло запазва състоянието си на праволинейно равномерно движение или покои, докато външно въздействие не го изведе от това му състояние;

  2. II принцип ;

  3. III принцип .

 2. Сила на триене , където к коефициент на триене, N силата на нормалния натиск.

 3. Импулс .

 4. Енергия:

  1. Кинетична енергия

  2. Гравитационна потенциална енергия , където h височината на тялото над земната повърхност;

  3. Пълна механична енергия E = Ek + Ep;

  4. Закон за запазване на пълната механична енергия:

   1. За затворена система в която действат само консервативни сили Е(1) = Е(2);

   2. За всички други системи , където А работата на не консервативните сили.

 5. Механична работа:

  1. , където Fs проекцията на силата действаща по направление на преместването;

  2. работа свързана с кинетичната енергия ;

  3. работа на силата на тежестта ;

 6. Мощност ;

 7. Коефициент на полезно действие , където Ап полезната работа, А общата работа;

 8. Закон на Нютон за гравитацията , където m1 и m2 масите на взаимодействащите си тела, r разстоянието между тях,

II. Газове

 1. Изопроцеси:

  1. Изобарен процес процес при който налягането е постоянна величина (p=const). Графично представяне:

Закон на Гей Люсак: или

 1. Изохорен процес процес при който обема е постоянна величина (v=const). Графично представяне:

физика формули facebook image
Публикувано от: Николинка Георгиева

Подобни материалифизика формули 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.