Начало на реферати

Финансово право, източници, финансови правни норми


1.Финансовото право като отрасъл на действащото право на РБ. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с другите правни отрасли.Предмет на фин.право:

Финансовите отношения, които възникват, развиват се и се прекратяват по повод разпределението на нац. доход , преразпределянето му, разходването и контрола. Тези отношения са публично-правни. Винаги една от страните е държавата. Желани са от държавата. Резултат са от прилагането на пр.норми. Имат паричен характер. Уредени са с властническия метод на правно регулиране, т.е. един банков заем не е финансово отношение, защото не е уреден с властнически метод.

Особености на властическия метод:

-финансовите органи действат с обвързана компетентност, принципно, актовете им са декларативни

-има обособено самостоятелно принудително изпълнение на публичните вземания


Източници на финансовото право:

-обичаят не е източник

-основен източник – Конституцията на РБ – чл.60, 91

-законите – ЗУДБ, ЗБНБ, ВЗ, ЗЗД, ЗАП и др.

-подзаконовите нормативни актове – във фин. право са множество

-международните договори с предмет финансова материя

-решенията на КС и решенията на ВАС /само в случаите на отмяна на подзак.норм.актове/


От конституционното право финансовото се отличава по предмета на регулиране.

От административното право - по предмета и методите на правно регулиране. Фин.право регулира управленчески отношения, свързани с финансите на държавата.

С гражданското и търговското право разликата е основно в метода на пр.регулиране. Фин.право не се занимава с лични неимуществени отношения. Договорът във фин.право е изключен.

Фин.право си взаимодейства с другите пр.отрасли:

-с административното право. Фин.органи са държавни органи, принципи на админ.право важат и за фин.право.

-по повод прилагане на финансовоправните норми – прилагат се най-често с други пр.норми. Има няколко хипотези:

1.Финансовопр.норма да се приложи самостоятелно. Пример: за една дейност се иска разрешение, а лицето действа без такова. За дохода от тази дейност ще се дължи данък, нищо, че няма разрешение.

Финансово право, източници, финансови правни норми facebook image

Нормативна уредба в туризма, казус 4 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.