Забравена парола?
Начало на реферати

Финансови инструменти. Облигации. Видове и кредитен рейтинг


Финансови инструменти. Облигации. Видове и кредитен рейтинг. Акции. Функции на маркет-мейкърите. Евровалути и еврооблигации. Брейди облигации.

Финансовите инструменти се делят на инструменти на паричния пазар и инструменти на капиталовия пазар. Инструментите на паричния пазар са: съкровищни бонове, бонове на местните власти, депозитни сертификати, търговски книжа и полици. По-конкретно ще разгледаме инструментите на капиталовия облигации и акции.

Облигации

Основният финансов инструмент, "изплащащ" фиксиран доход, е известен под името "облигация". Тя се издава (емитира) от държавата или от корпорация, и може да бъде или лихвоносна, или дисконтирана. Емитентът има задължение да изплаща на облигационера (купувача на облигацията) определени периодични плащания (купони), а на падежа - главницата на дълга. Изразът "облигация" се отнася до инструменти със средносрочна до дългосрочна продължителност. На някои пазари се използва изразът "нота". Съединените щати например имат 2-, 3-, 5-, 7- и 10-годиш-ни съкровищни ноти и 30-грдишна съкровищна облигация. Във Великобритания същият 5-годишен инструмент се нарича "облигация".

Основните характеристики (реквизити) на облигацията са:

името "облигация";

номиналната стойност;

стойността при изплащане (обикновено номиналната стойност, освен при индексните облигации);

лихвеният процент като фиксиран процент от номинала. Това се нарича "купон";

датата на падежа.

Купонът може да бъде величина, която се променя от време на време. Тъй като облигацията предполага фиксиран лихвен процент, този инструмент се нарича "нота с плаваща лихва" . Ако е емитирана в Лондон, купонът може да бъде дефиниран като LIBOR +45 базисни точки.

Според това дали облигациите предлагат фиксиран доход, или величината на дохода от облигацията включва допълнителен елемент, те могат да бъдат с фиксиран доход и индексни. Индексните облигации са атрактивни за инвеститорите, които желаят да се предпазят от инфлацията. По тях не се изплаща значителен купон, но се предлага индексиране на инвестираната сума съобразно индекса на потребителските цени или друг индекс. Според това кой емитира облигациите, се различават държавни, общински и корпоративни. Особени класове от корпоративните облигации са т.нар. конвертируеми облигации, които при определени условия могат да бъдат преобразувани в акции. Ипотечните облигации се гарантират с ипотекирани части от фирмата, като земя и сгради.

Финансови инструменти. Облигации. Видове и кредитен рейтинг facebook image
Публикувано от: Стефан Владимиров

Подобни материалиФинансови инструменти. Облигации. Видове и кредитен рейтинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.