Начало на реферати

Евристични методи


Евристични методи

За необичайните, уни-калните проблемни си туации, в условията на пълна или голяма информационна неоп-ределеност, за ползва-не на чов интуиция в п-са на вземане на ре-шения, в частност на управленчески, са раз-работени и се ползват някои методи, обедин ени под общото наиме нование евристичн-и. Евристичните са нетрадиционни мето-ди, служещи за израб-отване на управленче-ски решения.

Те се фо рмират, биват прилаг-ани, печелят известн-ост и признание през последните две-три десетилетия успоред-но с развитието на т.нар евристика наука за логиката на творческото мислене. Предмет на изследва-не от евристиката са онези сложни механи-зми, ч/з които човек достига до оригиналн-и решения, въз основа използването на инту-ицията, вътрешната н-агласа и самоубедено-ст в собствения си жи тейски и професиона-лен опит. Евристиката предлага редица мето-ди които водят до так-ива задоволителни ре-зултати, каквито при-лагането на др видове способи не дава. Един от известните америк-ански специалисти по стоп управление Хер-берт Хикс, счита че ц-ялото множество от евристични методи за изработване на управ-ленчески решения мо-же да бъде разделено в подмножества, име-новани така:

1.аналит-ични методи (методи-те Ринги и Делфи и методите на Олсбъ-рн);

2.методи на своб-одната асоциация (ме-тод на мозъчната ат-ака, метод на Гордъ-н, метод на 66-те жу-ещи заседания);

3.ме-тоди на принудените съотношения (основа-ват се на комбинатор-иката, същността им се изразява в съпоста-вяне на два или пове-че обекта които нямат нищо общо пом/у си и ч/з принудително пре-хвърляне на св-ва и за кономерности от един на друг обект се стига до модификации, нов-и варианти.

Тема 27 Полета за при-ложение на методите за упр. в стоп. тур.

По принцип, всички в идове методи могат да имат целесъобразно п риложение в у-правл. на който и да е стоп. о трасъл. Честотата и зн ачимостта на приложе нието на един или дру г метод обективно се обуславя от естествот-о, х-ра и периодичнос тта на необходимост от извършване на отде лни видове управл. задачи.

Използването на р-азличните методи се предопределя и от су-бективния фактор, т.е. от тези управленчески работници, които слу-жебно имат да изпълн яват съответните видо ве управл. задачи.

Организационно-раз-поредителни

Приложимостта на м-етодите за управл. от подмножеството на т-актическите запове-ди, разпореждания, д-ирективи и т.н., е оче-видна. Необходимо е да се изтъкне, че друг-ите стратегическите, каквито са организац-ионното регламентир-ане, нормиране, инст-руктиране, имат не по -малко, но и по-съще-ствено приложение.

Икономически

В тази група, с изклю-чително големи потенциални възможности за висока резултатност и широко приложе-ние е т.нар. метод на стоп. сметка. Той пр-едставлява с-ма от 5 принципа. Ефект мо-же да се постигне са-мо, когато 5те принц-ипа се прилагат едно-временно съответно с-ъответния управляем обект. Те са: принципът на самостоятелността; самоиздръжката; материалната заинте-ресованост; материалната отговорност; контрол ч/з лева.

Според 1вия принцип стоп. единица трябва да е самостоятелна, п-ри това в няколко отн-ошения:имуществено; правно; оперативно п-роизв.-пазарно; адми-нистративно.

Според принципа на самоиздръжката, вся-какъв вид и количест-во разходи по осъщес-твяване на пр-вената и инвестиционната д-ейност трябва да се ф-инансират само от со-бствени приходи.

Поредните 2 принципа, този на материалн-ата заинтересованпост и материалната отгов-орност, засягат въпроса за мотивиране на поведението на членовете на персонала в стоп. институция и, по-точно, в нейната всес-транна дейност.

Всякакъв вид задължения се свеждат до парични. Затова, прилагайки метода на стоп. сметка, съответното предпр. се поддава на контрол ч/з лева от ст-рана на външната сре

Евристични методи facebook image
Публикувано от: Костадин Георгиев

Подобни материалиЕвристични методи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.