Начало на реферати

Епителна тъкан


Тъкани

Човешкият организъм възниквва от една клетка-оплодената яйцеклетка (зигота). Тя се дели многократно и от нея се развива многоклетъчен зародиш..В зародиша възникват различни видове клетки.Клетките, специализирани в едно направление, са групирани в тъкани. Тъканите са групи от специализирани клетки и междуклетъчно вещество,които обикновено имат общ произход, сходна структура и сходна функция..Тъканите се образуват след като в заро­диша се оформят зародишните пластове външен, вътрешен и среден. Основните ви­дове тъкани,образуващи се в индивидуално­то развитие на животните и човека, са че­тири: епителна, съединителна, мускулна и нервна Някои изследователи отделят пети вид тъ­кан, включваша половите клетки (гаметите) и клетките, от които те произхождат.Тъй като половете са два,и тъканта е от два ти­па-мъжка и женска полова тъкан.

Епителна тъкан. Тази тъкан съдържа различни по големина и форма клетки. Те са плътно свързани помежду си и са подреде­ни в един или няколко слоя..Епителната тъкан може да се открие по всички повърхности на тялото: външния слой на кожата, устната кухина, във всички вътрешни кухи органи - стома­ха, червата, трахеята,в кръвоносните съдове.Тя образува съ­що различни жлези, отделящи секрети.Ед­ни жлези отделят секрети на повърхността на тялото или в кухините на органи-потните жлези,млечните,слюнчените,стомашните и др. -Жлези с Външна секреция.Други отделят секрет в кръвта-хипофиза,щитовидна жлеза-Жлези с Вътрешна секреция.

Има и жлези със смесена функция-напр.задстомашната.

Функции: в едни случаи тя е защитна - предпазва от увреждане лежащите под нея клетки..В други случаи е секреторна-изработва и отделя секрети, чрез които се извършва напр.смилане на храна (стомашен сок, чревен сок), конт­ролиране на функции (хормони), отделяне на вещества от организма.В много случаи епителните клетки пропускат едни вещества а други на пропускат.Такива клетки се срещат в тънкото черво,в бъбречните каналчета,в белите дробове,в кръвоносните капиляри.Някой тъкани притежават и реснички при движението на които се преместват частици попаднали върху тях- напр.по въздухоносните пътища.

Съединителна тъкан. Тя се състои от разнообразни клетки, много различни по строеж и функция. Обикновено между тях е разположено голямо количество междуклетъчно вещество, съдържащо влакнести структури - колагенови влакна, еластични влакна .Съществуват различни ви­дове съединителна тъкан.

Междуклетъчното вещество на съединител­ната тъкан се състои от безструктурно ве­щество и разпръснати в него влакнести структури-най-често влакна, изградени от белтъка колаген или белтъка еластин. Първите придават якост на тъканта, а вторите-еластичност. Безструктурното вещество съдържа белтъци, комплекси на белтъци с въг­лехидрати и вода. В зависимост от функциите им те се групират на:тъкани със защитна и изхранваща функция; тъкани с опорна функция;Към тъканите със защитна и изхранваща функция спадат:

Мрежеста съединителна тъкан. Състои се от звездовидни клетки, които се свързват с израстъ­ците си и по този начин образуват мрежа.Тя из­гражда съединителнотъканната част на костния мо­зък, слезката и лимфните възли. В тези органи се образуват кръвните клетки

Рехава влакнеста съединителна тъкан. Съ­държа различни по вид клетки (включително и кръвни) н междуклетъчно вещество с малко коли­чество плътни и еластични влакна. Намира се в под-кожието, около кръвоносните съдове, нервите и по­вечето вътрешни органи. Има защитна функция.

в. Мастна съединителна тъкан. Изградена е от клетки, изпълнени с мастни капки. Намира се в подкожието и около някои органи, например бъбреци­те. Служи като енергиен резерв и има топлоизолираща функция.

Към тъканите с опорна функция спадат:

Плътна влакнеста съединителна тъкан. Със­тои се от клетки и междуклетъчно вещество, което съдържа голямо количество плътни влакна. Из­гражда сухожилията на мускулите, ставните капсу­ли и връзки

Хрущялна тъкан. Състои се от овални клетки, групирани по 2—3, и плътно междуклетъчно вещес­тво Изгражда ушната мида, носа, гръкля­на, повърхностите на ставите, междупрешленните дискове.През време на зародишното развитие ске­летът е изграден от хрущялна тъкан, която посте­пенно се замества от костна тъкан.

Костна тъкан.Състои се от звездовидни клетки с дълги израстъци и межлуклетъчно вещест­во, в което са отложени неорганични соли, главно калциев фосфат Костните клетки са под­редени в концентрични кръгове и заедно с между клетъчното вещество образуват костни пластинки.Така тъканта наподобява включени един в друг цилиндри.В кухината на вътрешния цилиндър се намира кръвоносен съд,който изхранва тъканта.

Функции на съединителната тъ­кан-твърде разнооб­разни.Костите и хрущялите изпълняват опорна функция. Тази опора е необходима за извършването на движения. Някои кости имат и защитна функция (черепните кос­ти, ребрата), като предпазват различни меки органи (главния мозък, белите дробове) от увреждане. В състава на кожата съ­единителната тъкан има също опорна и за­щитна функция. Обвивките на органите в някои случаи еластичност възможност за изменение на формата и обема (кръвоносни съдове, мускули). Клет­ките на мастната тъкан съдържат голямо количество мазнини, които са резерв на енергия и имат значение за топлинната изолация.

Отделен вид съединителна тъкан е кръв­та. Тя е особена „течна" тъкан - съдържа клетки с различен строеж и функция, които свободно плават ж течна среда. Кръвта изпълнява транспортна функция, пренасяй­ки различни вещества и газове. Тя също та­ка защитава организма от микроорганизми, причиняващи заболявания. С нейна помощ, чрез движението й, се поддържа постоянна температура на тялото.Осъществява и хуморална регулация.

Мускулна тъкан- Клетките, образуващи мускулната тъкан, са силно удължени и се наричат мускулни влакна. Те са три ви­да и изграждат три вида мус­кулна тъкан: скелетна, гладка и сърдечна.Всички движения в организма са свър­зани с мускулни съкращения.Затова функцията на мускулната тъкан е дви­гателна.

Скелетната мускулна тъкан е образувана от влакна, които под микроскоп изглеждат напречнонабраздени.Тези влакна изграждат мускулите,свързани със скелета на тялото - мускулите на туловището, крайни­ците, главата.Чрез съкращението им се осъществява движението на тялото в пространството, движението на крайници­те, на главата. Съкращенията на скелетна­та мускулна тъкан са .

Гладката мускулна тъкан се състои от влакна, които са сравнително по-къси и не са напречнонабраздени, а под микроскоп изглеждат гладки.Те участват в изграждането на кухите вътрешни органи-стомах, черва, кръвоносни съдове и др. От съкраще­нието им зависят жизнено важни процеси в организма-дишането, храносмилането, кръвообращението и др. Съкращенията на гладките мускулни влакна не са волеви

Сърдечната мускулна тъкан изгражда мускулатурата на сърцето. Нейните клетки са също напречнонабраздени като скелет­ните, но са по-къси от тях. Съседните клетки в сърдечния мускул са свързани по-между си с особени дискове.През тях се предава от една на друга клетка сигналът за съкращение .Съкращенията на сърдечната мускулна тъкан осигуряват дейността на сърцето, която е жизнено важна-те не са волеви.

Нервна тъкан. Тя е образувана от нервните клетки - невроните, и клетките на невроглията.От нервна тъкан са изг­радени главният и гръбначният мозък, как­то и всички нервни възли и нерви в тялото.

Съществуват много различни по структу­ра и функции видове неврони. Повечето неврони имат тяло, снабдено с множество къси разклонени израстъци, наречени дендрити .Освен тях те имат и един дълъг из­растък-аксон, който завършва с разклоне­ния. Неговата дължина при някои неврони дос­тига десетки сантиметри.Аксонът е покрит с обвивка от веще­ството миелин което съдържа главно липиди. Срещат се и неврони, чиито аксони нямат такава обвивка.

Нервите представляват снопчета от аксони (нервни влакна). Поради съдържанието на ли­пиди тяхната миелинова обвивка е изолатор-не позволява възбуждането да се предава от един аксон на друг в снопчето.

Невроните лесно се възбуждат под влия­ние на дразнители, при което в клетъч­ната мембрана възникват нервни импул­си. Невроните са свързани помежду си във вериги. Нервните импулси възникват в специализирани, силно изменени неврони -рецепторни клетки, под влияние на дразнители от околната среда или от вътрешната среда на организма. След това се провеждат по невронни вериги, като се предават от неврон на неврон. В края на множество невронни вериги се намират мускули или жлези, върху които действат импулсите. В резултат се извършва мускулно съкращение или се отделя секрет Та­ка организмът отговаря на дразнителя.

Предаването на нервните импулси от неврон на неврон, а също и от неврон на мускулна или жлезна клетка става през структури, наречени синапси .Те се образуват от участъци на клетъчните мембрани на двете клетки в места, където те почти се допират. Между двете мемб­рани има тясно пространство. От неврона, по който преминават импулси, в това пространство се отделя вещество. Чрез него импулсите се предават на другата клетка, като я възбуждат. Веществото, осъществяващо предаването на импулсите, се нарича посредник (медиатор).

Чрез невроните се възприема действието на различни дразнители. Те го превръщат в нервни импулси, които провеждат до муску­ли или жлези. Дразнителите могат да бъ­дат най-различни - светлинни, звукови, хи­мични, механични..Клетките на невроглията са повече от невроните и са разположени около тях. Глиалните клетки не провеждат нервни импулси. Те са няколко вида и изпълняват различни функ­ции, чрез които обслужват невроните - раз­граничават ги, служат като опора, предпаз­ват ги от увреждане и др. Миелиновата об­вивка също се образува от глиални клетки.

Нервната и мускулната тъкан позво­ляват организмът да се ориентира в средата.Мускулната и нервната тъкан притежават свойствата възбудимост и проводимост .За мускулната тъкан е характерно и свойството съкратимост.Епителна тъкан facebook image
Публикувано от: Стелина Василева

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.