Забравена парола?
Начало на реферати

Епидемиологичен статус на водоеми


Епидемиологичен статус на водоемите


Използват се предимно безгръбначни животни и водорасли.

Микроорганизмите се използват като помощен критерий. Използват се общата бактериална численост и числеността на сапротрофните микроорганизми: при съмнение за органично замърсяване на водоема от естествен произход. Общата численост се използва за направа оценка на влиянието на попаднали във водоема замърсители (с антропогенен произход) – органични вещества, например пестициди, неорганични – соли, тежки метали.


Микроорганизмите са основен индикатор при определяне на епидемиологичния статус на водоема. Дава оценка до колко водоемът е опасен за човешкото и животинското здраве. Опасни за човешкото здраве са:

Escherichia coli – причиняват колиентерити – стомашно-чревни инфекции

Salmonella – салмонелози

Shigella – шигелози (дизентерия)

Yersinia – ентероколити

Clostridium – ентероколити

Norwalu – ротавирусни гастроентерити


Източници на замърсяване:

 • битови отпадъчни води – не преминават през пречиствателна станция; недостатъчно ефективно третиране на водите от пречиствателните станции (хлориране)

 • отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост – често се преработват животински продукти, риск от замърсяване с патогени

 • отпадъчни води от животновъдството – дренажи от складирани в неподходящи места фекални маси


Особености на ентеропатогенните бактерии

 • неравномерно разпределени във водоема – концентрация на мястото на вливане на отпадните води или ако е дифузно замърсяване – на местата на дифузия

 • сравнително кратка преживяемост извън гостоприемника. Е.coli в сладководен басейн преживява до 24ч , в солени води до 3ч

 • силно вирулентни – в малка концентрация могат да причинят заболяване

 • голямо видово разнообразие – повечето са от семейство Enterobacteriaceae

 • трудно се култивират върху синтетични хранителни среди – при видовото разнообразие за всеки вид трябва да измисли подходяща хранителна среда. Имат голяма специфика по отношение на хранителни и изискват телесни течности, това оскъпява метода на изолиране и идентифициране

 • труден санитарен контрол на водоема

Анализи се правят в извънредни случаи


Санитарно-микробиологична оценка на води

Прави се не със самите ентеробактерии, а с косвени показатели

 • обща бактериална численост (микробно число)

 • численост на индикаторната група бактерии

Общият брой бактерии характеризира общото микробно замърсяване и допустимата концентрация на този параметър съобразно българските държавни стандарти

1 категория : (пиене) 5*105 кл/литър

2 категория – плажуване, СС – 1*106

Епидемиологичен статус на водоеми facebook image
Публикувано от: Стоян Димитров

Използване на фолио от напълнен полиетилен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.